YƐSÃÃ 26

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie n kónnɛ́, n tũmmu ɑ kuɔ́, n yĩkú fɔ̃́ɔ̃̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n yí yóó nɑmpɛ. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie, n wéntɛ́, n yɑ́ɑ́kɛ́, fɛitɛ́ n yɛ̀mmɛ̀. 3M búɔ́ fɔ̃́ nwe kɛ bɑ̀ɑ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀, n kérí ɑ kó timɔ́mmɔnti miɛkɛ nkɛ. 4N yí kɑtìnɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, n yí nɛitinɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀. 5N yí dɔ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mbɛ kó ditĩ̀nnì, n yí kɑtìnɛ̀ bɛnitiyonkubɛ. 6N Yiɛ̀ nKuyie n yóó nitɛ n nɔu nsi kɛ́bɛnkɛ n wennimɛ̀, n firì ɑ wũɔ̃tɔ̀nnì ndi, 7kɛ dɑ sɑ̃ntí, kɛ nɑ́ɑ́ nhɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛmɔu. 8N Yiɛ̀ nKuyie, n dɔ́mu kɛ́ mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ɑ wɛ̃rímú bo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. 9Bɑ́ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛyɛibɛ kɛ́kuɔ, bɑ́ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀. 10Bɛ nɔu tú sisĩ̀nsì nsi, bɛ̀ bɛ̀ duɔ̀ nticuuti nti kɛ dɔ́ bɛ̀ɛ bɛ̀ kòńnɛ́. 11N tũ̀mmu ɑ kuɔ́, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ n dɛɛtɛ́. 12N kérí kucɛ sɑ̀ɑ̀kù nku. M bo nsɑ̃ntí n Yiɛ̀ nKuyie nku nìtìbɛ̀ tìkú dɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\