YƐSÃÃ 27

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie nkuù m mí kɛ n dɛɛrí, n yí yĩɛ̃̀kù òmɔù. N Yiɛ̀ nKuyie nkuù kɑ̃nkɛ́ n fòmmu, n yí dé òmɔù. 2Kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ n tɔ̀ɔ́nnɛ̀, kɛ dɔ́ kɛ́ n cɑ́ɑ́kɛ́ tikpɑsĩ̀ntì kɔ̃mɛ. N dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n wɑnti, bɛɛ̀ yóó bétɛ́ kɛ́duó kɛtenkɛ̀. 3Bɑ́ kɛ̀ fɛkpɑ̀rìnɑfɛ n dintɛ́, kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ m pĩ́, kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ dɔ́ kɛ́ n dokɛ́nɛ̀, m bɑɑ nyĩkú ɑ ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 4N dɔ́ dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi mɛdiɛ̀ nkɛ dɛ̀ mɔ̀ú ti Yiɛ̀ nKuyie: M bo mbomɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ wúó nku sɑ̀ɑ̀, kɛ dɑkɛ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í. 5Dɛǹdɛ kù yóó nni nkɑ̃nkɛ́mɛ̀ mɛyɛi ndiyiè yɛiri yiè, kɛ̀ nní nsɔri ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ kù n dee nku pèrì ĩ́nkɛ̀, mɛyɛi nyí yó n nintɛ dɛ̀. 6N sĩ́ĩ́mmu n dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fitɛ́, n yóó fíému yɛsɑ̃ɑ̃ nkó iwũɔ̃ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ndiè, kɛ́dɛ́úkùnko ku yètìrì. 7Áú n Yiɛ̀ nKuyie! N kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ n teennɛ̀, n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, n kéntɛ́. 8N dèntɛní ɑ bɛ́i ntì nti kɛ tú: N wɑmmúnɛ̀! N Yiɛ̀ nKuyie, n dɑ wɑɑ̀mmu. 9Bɑ́ m bútínnɛ́, ɑ miɛkɛ bɑ́ m pɛikɛ, fɔ̃́ nwèè n dɛɛrí bɑ́ m bɔntóo. Bɑ́ n yóu fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie, fɔ̃́ɔ̃̀ n dɛɛrí. 10N cicɛ nɛ̀ n yɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ n dootóo, fɔ̃́ nyó n cɔutɛ́mu. 11N Yiɛ̀ nKuyie, m bɛnkɛ ɑ cɛ, n dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ bo, n niitɛ́ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù. 12Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ dɔ́mɛ̀, bɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ n wɑ́tìrìmu, bɛ̀ dɔ́ mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù mmu sɑ̃́ɑ̃̀. 13Dɛ̀ nɑ nni ndòmmɛ kɛ̀ n do í yɛ̃́ kɛ dò m bo yɑ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ kɛtenkɛ̀ kiɛ ĩ́nkɛ̀? 14A mbúɔ́ Kuyie, kpénkùnnɛ ɑmɑ́ɑ̀, yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, mbúɔ́ Kuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\