YƐSÃÃ 28

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. N Yiɛ̀ nKuyie n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, fɔ̃́ɔ̃̀ tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, bɑ́ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ̀ n kuɔ̀ nkɑ̀ɑ cĩ̀ɛ̃́kɛ́, n tɑti kudɔnkù nku. 2Kéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi n dɑ bɑ́ɑ́ nyì. Keè n dɑ yumɛ̀ kɛ tú ɑ n tee. N yuo n nɔu nsi ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɑ bɑ́ɑ́. 3Bɑ́ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛyonkubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ mbɛ kɔbɛ diwɛ̀ì kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ̀ mɛyɛi nnɛ́ píɛ́kɛ́ bɛ miɛkɛ. 4Dɔɔ̀ bɛ bɛ tɔ̃mmú dòmmɛ̀, bɛ yɛi ndòmmɛ̀, yietí bɛ bɛ yɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ bɛtɔbɛ̀. Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi ndo bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ í dɑkɛ ɑ teèmmɛ̀ kpɛ́í nɛ̀ ɑ pĩ́ mmùù tɔ̃mmú, ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɛ̀ bɔ nkɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ íi. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì ndɛu, kù kèèmɛ̀ m bɑ́ɑmmìi. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù n kɑ̃nkɛ́, kuù tu n kó kudɔpìkù, n ku n duɔ́ mmɑ́ɑ̀, kuù ǹ teénnɛ̀ kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti, n yó ndiè kɛ ku nsɑ̃ntí. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kɑ̃nkɛ́ ku kɔbɛ, kuù tu tɛcɛ̃kpetɛ̀ kɛ dɛɛrí kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛɛtɛ́ ɑ kɔbɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ te, dɔɔ̀ bɛ mɛsɑ̀ɑ̀, ɑ ntú bɛ kóo cɛ̃nti, ntɔ bɛ sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\