YƐSÃÃ 29

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Díndi kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ dɛ́úkùnkonɛ̀ Kuyie nyètìrì, sɑ̃ntɛnɛ̀ ku, kù dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú. 2Dɛ́úkùnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, nínkúnɛ̀ ku ììkɛ̀ ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpeńnìmu, kuù te kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ pɛ̀ú, kɛ̀ kù pɛ̀ú mɛtɑmmɛ̀ mɛniɛ n yĩ́nkɛ̀, kuù bɑkɛ́ mɛnɛ́diɛmɛ̀. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pĩɛ̃kù nɛ̀ muwɛ̃rímú, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pɛ̀ú mɛtɑmmɛ̀ kperímɛ̀. 5Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pɛ̀ú kɛ̀ dɛtekperɛ̀ duò. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kèkíí Dimɑɑ kó dɛtekperɛ̀. 6Kuù duɔ́ nkɛ̀ Dimɑɑ kó yɛtɑ̃rɛ̀ yɑ̃̀nku kunɑɑbiiku kɔ̃mɛ, kɛ̀ Edimɔɔ tɑ̃rì yɑ̃̀nku dipɑɑnɑɑbii kɔ̃mɛ. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù pɛ̀ú kɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ yiɛ̀. 8Kuyie nkuù pɛ̀ú mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ sɑ̃̀nti, kuù duɔ́ nkɛ̀ Kɑdɛɛsi kpɑ́ɑ̀ sɑ̃̀nti. 9Kuyie nkuù pɛ̀ú mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ dɛtie nsɑ̃nti, kuù pɛ̀ú kɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì yòrì dikpɑ́ɑ̀. Ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ tu ku yètìrì ńdɛu. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do bɑkɛ́ fɛtɑdiɛfɛ̀ mɔ̀nnì, kuù tu okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nhɑ kɔbɛ muwɛ̃rímú, pɑ̃ bɛ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndiwɛ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\