YƐSÃÃ 3

1Dɑfiti do cokùnɛ̀ o birɛ Abusɑdɔmmu, kɛ́ndiè nfɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀. 2N Yiɛ̀ nKuyie n dùɔ̀ntɔbɛ̀ sũmu, bɛ̀ɛ̀ n wɑnti bɛ̀ í sénní. 3Bɛ̀ í sénní bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ n kpɛ́í, bɛ̀ɛ̀ tu fɔ̃́ nKuyie nhɑ í yó n dɛɛtɛ́ 4N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó kudɔpìkù, ɑ dɛumɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti. 5Kɛ̀ n kuɔ́nko kɛ yu n Yiɛ̀ nKuyie, kù ɔ̃ɔ̃ yiemmu ku tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀. 6N duɔ́mu kɛ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́, kɛ èntɛ, kɛ yɛ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie nni ncúɔ́mɛ̀. 7N yí yĩɛ̃̀kù bɛnìtìbɛ̀ sikɔu sikɔu, bɛ̀ɛ̀ n cɛ̃̀tinɛ̀ tipíìtì timɔu. 8N Yiɛ̀ nKuyie, ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́ n dɛɛtɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ bèmmù n dootitɔbɛ̀, kɛ bɔ́kíí bɛnitiyonkubɛ nìì. 9N Yiɛ̀ nfɔ̃́ɔ̃̀ dɛɛrí, ɑ sɑ̀ɑ̀ nni mbonɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\