YƐSÃÃ 30

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ do kpetírí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ diè nfɛ̀. 2N dɑ sɑ̃ntí n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n dènnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndifɔ̃̀tìrì miɛkɛ, ɑ í yóu kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ n nɑ kɛ yɑ̃nku. 3N Yiɛ̀ nKuyie n kuɔ́nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, kɑ̀ɑ m miɛkùnnɛ. 4Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n dènnɛní kudɔnkù n do dommú kufɔ̃ti nku kɑ̀ɑ n fòùnkùnnɛ. 5Díndi bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nKuyie, ńdiènnɛ̀ kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì, nsɑ̃ntínɛ̀ ku, kù sɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 6Ku miɛkɛ í ɔɔtí kɛ̀ bo bonkɛmɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀ ndi, yɛdɑbùò nhɔ̃ mbo kuyuoku nku, kɛ̀ dikṹnweńnì ntú diwɛ̀ì. 7N yɛ̀mmɛ̀ do dò n fííkúmu, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í yó n nɑmpɛ. 8N Yiɛ̀ nKuyie nɛ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, fɔ̃́ɔ̃̀ do n kpénkùnnɛ ditɑ̃́rì kɔ̃mɛ, di mmɔ̀nnì kɛ m bùtínnɛ́ kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 9Kuyie n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, m bɑ́ɑ́ nfɔ̃́ nwe 10Kɑ̀ɑ n kùɔ ɑ́ cɔ̃ntɛ bɑ? Kɑ̀ɑ n tɑnnɛ́ kufɔ̃ti ɑ bo cɔ̃ntɛ bɑ? Bɛcíríbɛ̀ bo nɑ kɛ́nkpɑɑ́ kɛ dɑ sɑ̃ntɑ́ɑ̀? Bɛ̀ bo nɑ kɛ́nkpɑɑ́ kɛ́nɑ́ɑ́ nhɑ kó timɔ́mmɔntɑɑ̀? 11Kuyie nhɑ n kéntɛ́ kɛ́ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, Kuyie nhɑ́ n teennɛ̀. 12Fɔ̃́ɔ̃̀ dɛ̀ìtɛ n yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ n duɔ́ ndiwɛ̀ì, Fɔ̃́ɔ̃̀ n dɑ̀tɛ́ kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù kɛ n dɑ̀tínnɛ́ tibɑnyɑ̀ɑ̀tì. 13N yóó ndɛ́úkùnkomu ɑ yètìrì nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n yí yóó yóu m bo ndɑ sɑ̃ntímɛ̀. N yó ndɑ sɑ̃ntímu sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\