YƐSÃÃ 31

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2N Yiɛ̀ nKuyie n sɔrì fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n di ifɛi bìtì, ɑ sɑ̀mu n dɛɛtɛ́! 3Kéntɛ́ m bíɛ́kɛ̀, n dɛɛtɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃, Fɔ̃́ɔ̃̀ yó ntú n kó dipèrì kperì, tɛcɛ̃kpetɛ̀ tɛ̀ɛ̀ n dɛɛrí. 4Fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó dipèrì, n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀. A nni nni kɛ n cɛ̃mmú, ɑ yètìrì bo dɛukɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í 5Fɔ̃́ɔ̃̀ yó n dennɛ bɛ̀ n dìí ntìì cùɔ̀tì, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ n kɑ̃nkɛ́mɛ̀. 6N Yiɛ̀ nKuyie nh ɑ̃nnɛ́ m mɑ́ɑ̀ ɑ nɔu miɛkɛ nkɛ, ɑ tú Kuyie nku timɔ́mmɔnti yiɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ n dɛɛtɛ́. 7A í dɔ́ bɛbɔɔféúbɛ̀, n duɔ́ nfɔ̃́ nwe m mɑ́ɑ̀. 8N yóó nyɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì ndi ɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, ɑ yɑ̀mɛ̀ n sémmɛ̀ kɛ bɑntɛ́ n yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀. 9A í yóu kɛ̀ n do n dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ, ɑ n dɛɛtɛ́mu kɛ̀ n kèrí kɛ í yĩɛ̃̀kù. 10N kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ n dɛutɛ́ n kɔ̃̀ntì tiì bɛ̀ìtɛ̀ kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ yɛ̀, kɛ̀ n nuɔ nhòńtɛ́. 11N yóó kú mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, n yóó deè m bie iyɛntotí miɛkɛ nkɛ. Mɛyɛi n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ mɛɛ̀ dɛ̀ìtɛ n wɛ̃rímú, n wɛ̃rímú sɔmmu muù dèè. 12N kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ bɛɛ̀ te kɛ̀ m pɛɛtitɔbɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́ n dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ te bɛ̀ɛ̀ n yɛ̃́ kɛ̀ bɛ̀ n yɔ̀tɛ, bɛ̀ɛ̀ n yɑ̀u kɛ̀ bɛ̀ n yɔ̀tɛ kɛ cokù n nɑɑ́ kukṹmbocíríkù nku. 13Bɛ̀ n yɛ̃̀ nhocíì kɔ̃mɛ mmɛ, n nɑɑ́ nkukṹntɑɑcíríkù nku. 14N yo bɛ̀ nɑ́ɑ́ntɛmɛ̀ mmɛ n kpɛ́í kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nni nhɑutɛ́, bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu ndi kɛ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi, bɛ̀ dɑ̀kɛmu kɛ bo n kuɔ. 15N Yiɛ̀ nKuyie, n duɔ́ nfɔ̃́ nwe m mɑ́ɑ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie kɛ n te. 16N kpɛti timɔu ɑ̃ fɔ̃́ɔ̃̀ nɔu miɛkɛ, n dɛɛtɛ́nɛ̀ n kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ǹ fɛ̃́ũnko. 17N cɔutɛ́nɛ̀ diwɛ̀ì mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, nɛ̀ ɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í n dɛɛtɛ́. 18N Yiɛ̀ nKuyie m bɑ́ɑ́ dɑ yú kɛ́di ifɛi, bɛnitiyɛibɛ bɛɛ̀ dò nkɛ́ ì di kɛ dɔ̀ yúó kɛ́kú. 19Duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí osɑ̀ɑ̀wè kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ yúóó, sipɔɔ yɛmbɛ̀ nɛ̀ mɛsenkùmɛ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ sifeí yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́. 20A sɑ̀ɑ̀ ndɛu mɛdiɛ̀ mmɛ, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu wùómmu ɑ dɔɔrimɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dé, bɛ̀ yɛ̃́mu ɑ ɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ɑ borɛ̀. 21A bɛ̀ sɔ̀ri ɑ borɛ̀ ndɛ kɛ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́ bɛyɛibɛ kó mɛdíímmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ dɛ́tirinɛ̀ iwɑ́tìi. 22N Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ mutɔ̃mmú ɑ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, mí n dootitɔbɛ̀ do cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ wè bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pi mɛ̀ɛ̀ botí dihɛì. 23Dɛ̀ do n dimu kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ ndo n dɑ dɛ́tɛ́nɛ̀, kɑ̀ɑ mɛ nkèè n kuɔ̀mmɛ̀ kɛ dɑ yu. 24Ndɔ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, díndi ku kó bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̃nkɛ́mu bɛ̀ɛ̀ kù tũ, kɛ fɛ̃́ũnko mɛdiɛ̀ nsifeí yɛmbɛ̀. 25Kpénkùnnɛ dimɑ́ɑ̀ kɛ yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì, díndi bɛ̀ɛ̀ bùɔ́ ti Yiɛ̀ nKuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\