YƐSÃÃ 32

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Dɛ̀ nnɑɑti Kuyie ncĩ̀ɛ̃́ nwè o yetímɛ̀, kù ũtɛ́ wè o yɛi. 2Dɛ̀ nnɑɑti ti yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nkɛ í kɑɑ̀nnɛ̀ wèè kó mɛyɛi, dɛ̀ nnɑɑti wèè yɛ̀mmɛ̀ wenni. 3N do í dɑ́ɑ dìì mɔ̀nnì n yɛi nkɛ̀ n wɛ̃rímú mùù dèè, kɛ̀ n níí ntṹṹ nkɛ mítìrì. 4Kɛ yɛ̃́ ɑ do m puotìmɛ̀ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀, kɛ̀ n wɛ̃rímú dèè kɛ̀ m mɔ̀tɛ́ mupɑɑkɛ̀ntie kɔ̃mɛ. 5M mɛ ndɑ dɑ́ɑmmu n yɛi, n yí sɔ̀nnɛ n yetímɛ̀, m bɛ́immu kɛ tú n cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ dɑ dɑ́ɑ n yɛi, nkɑ̀ɑ mɛ̀ nni nhũtɛ́. 6Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ dò nkɛ́ ndɑ bɑ́ɑ́ ndimɔ̀nnì sɑ̀ɑ̀rì. Bɑ́ kɛ̀ mɛyɛi tùɔ̀kɛní fɛtɑɑfɛ̀ diɛfɛ̀ kɔ̃mɛ mɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ nìntɛ. 7Fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó disɔ̀rì kɛ ɔ̃ nni nkɑ̃nkɛ́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɔ̀nnì, M bo ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntí ɑ n kɑ̃nkɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 8Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: N yóó dɑ tiémmu kɛ dɑ bɛnkɛ kucɛ ɑ dò nkɛ́tũnnɛ kù, m bo ndɑ duɔ̀ nyitié kɛ́ ndɑ wúó nsɑ̃́ɑ̃̀. 9Bɑ́ɑ́ yɛi ntɛsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú dɛ kɔ̃mɛ, bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ tisɑ̃nkɛ́ndɑ́ntì nɛ̀ iwɛ̃ĩ kɛ̀ dɛ̀ bo yie mbɛ kpɛti. 10Oyɛiwe ɔ̃ nfɛ̃́ũrìmu mɛdiɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyɑ́rí wèè kù duɔ́ nhomɑ́ɑ̀. 11Díndi bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, diwɛ̀ì ndi bo. Díndi bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni mpĩɛ̃kùnɛ̀ diwɛ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\