YƐSÃÃ 33

1Díndi bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ dí mpĩɛ̃kùnɛ̀ diwɛ̀ì, ndɛ́úkùnkonɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Díndi bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni di kó diwɛ̀ì ndi di bo nkù sɑ̃ntímɛ̀. 2Sɑ̃ntɛnɛ̀ Kuyie nɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ iwɛ̃ĩ kpɛrɛ, sɑ̃ntɛnɛ̀ ku nɛ̀ kubómbonku iwɛ̃ĩ tɛpíítɛ̀ kɔku. 3Dentɛ̀nɛ̀ fɛyɛmpɑ̀nfɛ̀, mbíennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀, piɛtɛnɛ̀ ku. 4Kuyie nnɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti nti, kɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ tu dɛmɔ́mmɔnnɛ. 5Kù dɔ́ timɔ́mmɔnti nti nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ̀ ku sɑ̀ɑ̀ mpìɛ́kɛ́ kɛtenkɛ̀. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i nkɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kuù duɔ́ nkɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ ɑ̃nnɛ́. 7Kuyie nkuù tìí ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ, kɛ mɛ̀ ɑ̃nnɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀. 8Kutenkù kumɔu kɔbɛ, ndénɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu kù yɔ̀tɛ. 9Kù ɔ̃ɔ̃ bɛ́immu kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ kù bɛ́i ntì tì dɔ̀ɔ̀mu bɑ̀mbɑ̀. 10Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ pɑɑ nyibotí dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, kuù ɔ̃ɔ̃ cɑɑ̀rɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ́ tì. 11Kuyie nkuu dɔ́ tì ɔ̃ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ ku yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 12Dɛ̀ nnɑɑti kubotí ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑkɛ́ kù. Dɛ̀ nnɑɑti ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ bɛ̀ te. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie mbo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ wúónní bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. 14Kù kɑ̀ri ku kɑ̀rì ndi kɛ wúó nkutenkù kɔbɛ bɛmɔu. 15Kuù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ bɛmɔu, kù yɛ̃́mu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛmɔu. 16Fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ diɛfɛ̀ fɛɛ̀ í dɛɛrí okpɑ̀ɑ̀tì, muwɛ̃rímú mudiɛmù muù í dɛɛrí dikɔ̃m̀bùɔ̀ yiɛ̀. 17Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò ntɛsɑ̃ntɛ̀ bo dɑ dɛɛtɛ́ ɑ soú nhɑ mɑ́ɑ̀ ndi, tɛ wɛ̃rímú diɛmù í dennìnko onìtì mɛyɛi. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù mɛ ndɑ̀kɛ bɛ̀ɛ̀ kù dé bɛ kpɛ́í, bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀. 19Kɛ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ mukṹṹ, kɛ̀ dikònnì tɑnní bɛ̀ nfòù. 20Tínti buɔ́ Kuyie nku kuù ti teénnɛ̀, kuù tu ti kó kudɔpìkù. 21Ti yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ kuǹku, Kuyie nsɑ̀mu, ti ku nduɔ́ ntimɑ́ɑ̀. 22Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀ɑ̀ nní nti bonɛ̀, ti búɔ́ fɔ̃́ nwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\