YƐSÃÃ 34

1Dɑfiti do dɔ̀ɔ̀ omɑ́ɑ̀ kuyɛìnkù okpɑ̀ɑ̀tì Abimɛdɛki ììkɛ̀, kòo ò bɛ̀ti kɛ́deè kòo dèntɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ nfɛ. 2N yó nsɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀, ku sɑ̃nni bɑ́ɑ́ dèè n nùù miɛkɛ. 3N yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀mu n Yiɛ̀ nKuyie, díndi bɛsĩ́ntíbɛ̀ nkémmúnɛ̀ n kù sɑ̃ntímɛ̀ kɛ́nyɑ̃nku. 4Di n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie, tí nwɛ̃ nkɛ́dɛ́úkùnko ku yètìrì. 5N yu Kuyie nku kɛ̀ kù yie, kɛ n dɛɛtɛ́nɛ̀ n kó kukɔ̃m̀bɔ̀doróo. 6Kɑ̀ɑ bɔ̀útɛ́ Kuyie, nhɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɑ́tɛ́, bɑ́ ifɛi tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɑ bo. 7Kòo sénnìwè kuɔ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ keèmu, kóò dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɛmɔu 8Kuyie ntɔ̃nnì diì bɑ̀ɑ bɛ̀ɛ̀ dé ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ bɛ̀ dɛɛrí. 9Yɑ́ɑ́kɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ Kuyie nwennimɛ̀, dɛ̀ nnɑɑti wèè kù duɔ́ nhomɑ́ɑ̀. 10Díndi Kuyie nkó bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀, nkù dénɛ̀, bɛ̀ɛ̀ kù dé dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ dónnì. 11Yɛcìrícìrɛ̀ mɔ́nnìmu yɛ̀ dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ dikònnì yɛ̀ pĩĩ, dɛ̀mɑrɛ̀ í dónnì wèè bùɔ́ Kuyie. 12M bí, kɔtɛnɛ̀ní kɛ́ n kéntɛ́, kɛ̀ n di bɛnkɛ di bo ndé mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie. 13Kòò mɔù dɔ́ mufòmmu, kɛ bo nfòù kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti, 14o nɔ́ndɛnfɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑnyɛiti, ò bɑ́ nsountɛ. 15Wèe dɛ́tɛ́nɛ̀ mɛyɛi, kɛ́ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́nwɑɑ̀ nkunɑɑtí kɛ kù bɛ̀tì. 16Ti Yiɛ̀ nKuyie nwùómmu bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀, kɛ yo bɛ dɑbùò. 17Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɑ̀nnɛ̀mu bɛyɛibɛ, kɛ bo bɛ̀ dèè kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̃̀ mbɛ kpɛ́í. 18Kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kù ɔ̃ɔ̃ keèmu kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɛmɔu. 19Ti Yiɛ̀ nKuyie mbonɛ̀mu bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ dɛɛrí dɛ̀ di bɛ̀. 20Mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ pɛ́u tuɔ̀kùnímu osɑ̀ɑ̀wè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nhò dɛɛrínɛ̀ mɛ mɛmɔu. 21Kɛ dɑkɛ o tùòti imɔu kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kéétɛ́ o kɔ̃́ũ̀ mɑrì. 22Mɛyɛi mmɛɛ̀ kɔ̀ù oyɛiwe, Kuyie nyóó kpetínnɛ́mu bɛ̀ɛ̀ nìí mbɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni. 23Kuyie nkuù dɛɛrí ku tɔ̃mbɛ̀, kù í yóó kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\