YƐSÃÃ 35

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Kuyie nhɑ́ kpɑnnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ǹ kpɑ̀nnɛ̀, kɛ́dokɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n dokùnɛ̀. 2Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ kudɔpìkù kusɑ́m̀pɔ́kù nɛ̀ kudiɛkù. Cómmú kɛ́ n dɛɛtɛ́. 3Youtɛ ɑ kpɑ̃nnì nɛ̀ ɑ cɑ́úkù, kɛ́bɑɑo bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko. N nɑ́kɛ́ fɔ̃́ɔ̃̀ tumɛ̀ n dɛɛtíwè. 4Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔ ifɛii bɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃kɛ, bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi, ifɛii bɛ̀ pĩ kɛ̀ bɛ̀ɛ bótí bɛ fɔ̃nkúò, 5kɛ́nɑɑ́ ntiyontì kuyɑɑkù tɔ tì. Kuyie ntɔ̃nnìi bɛ̀ bɛ̀ti. 6Bɛ cɛɛ nɑɑ́ ndibiìnnì kɛ́ɑnkɛ, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mbɛ̀ bɛ̀tì. 7Bɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ n dii ticùɔ̀tì nti, kɛ n keù difɔ̃̀tìrì kɛ̀ m bo do kɛ́kú. 8Mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ɛ bɛ̀ dɛ̀ɛ́tɛ́, bɛ̀ɛ tɑ bɛ̀ dìí ntìì cùɔ̀tì miɛkɛ, kɛ́do bɛ̀ keú dìì fɔ̃̀tìrì. 9Kɛ̀ diwɛ̀ì ní nni mbo, kɛ̀ nní nyɑ̃nku, Kuyie nni nteenɛ̀mɛ̀ kpɛ́í. 10N nɑ́ɑ́nnɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi, kɛ tú òmɔù í dɑ dònnɛ̀ fɔ̃́ nKuyie, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ dɛɛtɛ́nɛ̀ ocĩ̀rì wèè ò kpeńnìnɛ̀, kɛ dɛɛrí osénnìwè nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fèkù o kpɛrɛ. 11Bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mbɛ̀ í yɑ̀ tì nti, Bɛ̀ m̀ bèkú nyí yɛ̃́ tì nti. 12Kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, kɛ̀ m bo m mɑ́ɑ̀. 13N dootitɔbɛ̀ ɔ̃ mmɔ nkɛ̀ n dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù nku, kɛ́bɛnkɛ n yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́boú dinùù kɛ́kɛ̃́kùnnɛ m mɑ́ɑ̀ kɛ́nsĩ́ĩ́, kɛ́mmbɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀, 14kɛ́ndò n nɛ́po yoo n tebitɛ, kɛ̀ n yììkɛ̀ ńsɔ̀ù, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ́ndò n yɔ̃ ku. 15Kɛ̀ n do dìì mɔ̀nnì bɛ̀ nɛ́ tíí kɛ́ nni ndɑú, kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́ nni ndɔɔri mɛyɛi, kɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ n yí yɛ̃́ bɛ̀ nni nnɑ́ɑ́ ntiyɛiti. 16Bɛ̀ɛ̀ í dé Kuyie nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑú bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ n dɑú mɛdiɛ̀, kɛ mɑɑ̀ nyɛbìɛ̀ n kpɛ́í. 17N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yó nni nwúónkomɑɑ̀? N dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ kó kuyonku, bɛ̀ tu yɛcìrícìrɛ̀ nyɛ. 18M bo ndɑ sɑ̃ntí ditĩ̀nnì cuokɛ̀, kɛ́ ndɑ sɑ̃ntí kubotí diɛkù cuokɛ̀. 19N dootitɔbɛ̀ bɑ́ nyɑ̃nku n kpɛ́í, bɛ̀ɛ̀ sɔ̃́ntɛ́ kɛ n níí bɛ̀ bɑ́ nni nhũũnnɛ̀ inuɔ. 20Bɛ̀ í nɑ́ɑ́ ndiwɛ̀ì kó tinɑ́ɑǹtì bìtì! Bɛ̀ dɑ̀kii kɛ bo dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ dihɛì kó bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀. 21Kɛ ɑɑri tinùùtì kɛ tú: Àɑ̀ ti dɑ yɑ̀mu! 22N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ wúómmu dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, bɑ́ ncĩ́ɛ̃́kɛ́, bɑ́ n dɛ́tɛ́nɛ̀. 23Kuyie nyítɛ́ kɛ́ n kónnɛ́! N Yiɛ̀ nKuyie nhentɛ kɛ́kpɑ n kpɑ̀nnì. 24N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ wennimu, n kónnɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nni ndɑú. 25Bɑ́ yóu kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ dɔ̀: Tóò! Ti do mɛ ndɔ́, ti ò mɑɑnkomu. 26Bɛ̀ɛ̀ do n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi nkɛ yɑ̃nku, ifɛii bɛ̀ pĩ nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di, ìi pĩ mbɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ do dò mbɛ̀ m pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɛ̃kɛ kɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ. 27Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ nyí dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛyɛi, bɛ yɛ̀mmɛ̀ ńnɑɑti, kɛ̀ bɛ̀ ḿbonɛ̀ kunɑɑtí kɛ́nnɑ́ɑ́ nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú: Dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì kùù dɔ́ ku tɔ̃ntì kó mɛsɑ̀ɑ̀. 28Mí mmɔ́mmuɔ m bo nnɑ́ɑ́ nhɑ wennimɛ̀, m bo ndɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\