YƐSÃÃ 36

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Oyɛiwe nɑ́ɑ́ ntì tiì n yóù, ò tu dɛ̀ ò bo ndé bɑ nkpɛ́í Kuyie? 3Ò tɑ̃́ omɑ́ɑ̀ ndi, ò í dɔ́ kɛ́bɑntɛ́ o yɛi nkɛ́ mɛ̀ yetɛ. 4Ò mɔ̀kɛ siyɑ́ɑ̀bìsí nsi kɛ soú, ò í dɔ́ kɛ́bɑntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ ntúmɛ̀. 5Kòò duɔ́ wè ntotí o yɛ̀mmɛ̀ mɛyɛi nkpɛti mɑ́ɑ̀, kɛ tũ nkucɛ yɛiku, ò í yóu mɛyɛi. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀ɑ̀ mmɑ̀nnɛ̀ tiwɛtì nti, ɑ dɔɔrimu ɑ bɛ́i ntì kɛ̀ dɛ̀ feí tiwɛtì kɔ̃mɛ. 7A wetí kɛ̀ dɛ̀ dɛumu kɛ mɑ̀nnɛ̀ ɑ tɑ̃rɛ̀, kɑ̀ɑ beéntì cũmpúrì difɔ̃̀tìrì kɔ̃mɛ. Kuyie nkuù teénnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì. 8Kuyie nhɑ sɑ̀ɑ̀ nwenni mɛdiɛ̀ mmɛ. Bɛnìtìbɛ̀ dìɛ́kɛ́ ɑ fiɛti dɛ́ɛ̀ mmɛ. 9Bɛ̀ yo nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̀ɑ̀ mmɛ̀ kɛ sɑ̀nnɛ̀, kɑ̀ɑ bɛ̀ nììnko ɑ sɑ̀ɑ̀ nkó kukó. 10Fɔ̃́ɔ̃̀ tu mufòmmu kũ̀nnì, fɔ̃́ɔ̃̀ ti duɔ̀ nkuwenniku. 11A sɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ yɛ̃́, kɑ̀ɑ nkómmú bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni. 12Bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nni nnintɛ, bɑ́ɑ́ yóu kòo yɛiwe nni mbɛti. 13Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ í wenni bɛ̀ duòmu, bɛ̀ domu bɛ̀ í yóó nɑ kɛ́ítɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\