YƐSÃÃ 37

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. A miɛkɛ bɑ́ mpɛ́i bɛyɛibɛ, ɑ bɑ́ nyɑ́ɑ́ mbɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi. 2Bɛ̀ yóó kpeímu mɛcɑ̃ɑ̃ ntimútì kɔ̃mɛ, kɛ́mɔ́tɛ́ tifɑ̃ɑ̃̀tì kɔ̃mɛ. 3Duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ́ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, mbonɛ̀ kunɑɑtí dihɛì kù dɑ duɔ́ ndì. 4A yɛ̀mmɛ̀ nnɑɑtinɛ̀ ɑ Yiɛ̀ nKuyie, kù bo dɑ duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ dɛ̀. 5Duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ ɑ Yiɛ̀ nKuyie, kɛ́ nkù bùɔ́, kɛ̀ kùu pĩ́ mmutɔ̃mmú, 6kɛ́fei nhɑ borimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kuwenniku kɔ̃mɛ, kɛ́fei nhɑ kó timɔ́mmɔnti diyiè ɔ̃ ncómmú yɛyɔ kɛ dòmmɛ̀. 7Ndò nyúóó Kuyie nyììkɛ̀ kɛ kù kèḿmú, ɑ miɛkɛ bɑ́ mpɛ́ì wèè kpɛrɛ yíé, ɑ miɛkɛ bɑ́ mpɛ́ì wèè dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ mɛ̀. 8Yóu kunɑupíɛ́, yóu kɛmiɛtonnìkɛ̀, ɑ miɛkɛ bɑ́ ncɔ́ú, dɛ̀ ce mmɛyɛi mmɛ. 9Kuyie nyóó dɛitɛmu bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ dihɛì. 10Dɛ̀ kpɑɑ́ sɑ́m̀pɔ́ nwe kɛ̀ bɛyɛibɛɛ deè, kɑ̀ɑ wɑmmú bɛ̀ do borɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ yɑ̀ òmɔù. 11Bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ boo kɛ̀ bɛ̀ɛ tiekɛ dihɛì, kɛ́mbonɛ̀ kunɑɑtí nɛ̀ diwɛ̀ì mɔ́mmɔnni. 12Onitiyɛiwe weè wɑntinɛ̀ osɑ̀ù mɛyɛi, kɛ mɛ́ìrì o nɔ̀ùtɛ̀. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nnɛ́ ò wùó nkɛ dɑú, kɛ yɛ̃́ o yiè duunnímɛ̀. 14Bɛnitiyɛibɛ bɛɛ̀ kpɑ̀tɛ bɛ kpɑ̀rìse, kɛ deenko bɛ tɑ̃nnɛ̀, kɛ bo dokɛ́nɛ̀ ocĩ̀rì nɛ̀ osénnìwè, kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni. 15Bɛ se yóó kóntɛ́ kɛ́kṹṹ bɛ dirɛ nyɛ, kɛ̀ bɛ tɑ̃nnɛ̀ɛ kékɛ́. 16Dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ wèè wetí ò mɔ̀kɛ dɛ̀ wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɛyɛibɛ pɛ́u kó tikpɑ̀tì, 17Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó pɔntɛmɛ̀ bɛyɛibɛ wɛ̃rímú, kɛ́ntɔ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀. 18Kuyie nyɛ̃́mu bɛ̀ɛ̀ yié nku kuɔ́ bɛ we mɑ̀mɛ̀, kù yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀ yó ntú bɛ kpɛrɛ ndɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 19Kɛ̀ dimɔ̀nnì yɛiri tùɔ̀kɛní ifɛi bɑ́ɑ́ bɛ̀ pĩ, bɑ́ kɛ̀ dikònnì bo bɛ̀ nyo nkɛ sɑ̀nnɛ̀. 20Bɛyɛibɛ yóó kúmu, kɛ̀ Kuyie ndootitɔbɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mutepóó nkɔ̃mɛ kɛ́nɑɑ́ nkuyukú. 21Oyɛiwe ɔ̃ɔ̃ pentɛ kɛ bɑ́ɑ́ tɛ̃́nnɛ́, kòo sɑ̀ɑ̀wè yie mɔkɛ mɛsémmɛ̀ kɛ pɑ̃ɑ̃. 22Kuyie ndɔ̀ɔ̀ bɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛɛ̀ yóó tiekɛ dihɛì, kɛ̀ kùu bɛti kù cɔ̃ɔ̃ bɛ̀. 23Kɛ̀ Kuyie mpɛ́nsìrì onìtì borimɛ, kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkòò nkérí kɛ í yĩɛ̃̀kù. 24Kòò do ò bɑ́ nduɔ́, Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́yíi. 25Nɛ̀ m bɛmmɛ̀ kɛ yɑ̀ɑ kótɛ́nɛ̀, n yí yɑ̀ Kuyie mbɔntóo dɛ̀ osɑ̀ù, yoo ò yɑɑ̀bí mmúɔ́tɛ dɛ̀ mudiì. 26Osɑ̀ù mɔ̀kɛ mɛsémmɛ̀ mmɛ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ penni o kpɛrɛ bɛtɔbɛ̀, kòo yɑɑ̀bí pɛ́ú dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀. 27Yóu mɛyɛi nkɛ́ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, ɑ yɑɑ̀bí bo ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀ dihɛì. 28Kuyie ndɔ́ timɔ́mmɔnti nti, kù í buɔnko bɛ̀ɛ̀ kù tũ. Kù bɛ̀ bɑ̀ɑ̀mu sɑ̃́ɑ̃̀, kù yóó dɛitɛ bɛnitiyɛibɛ yɑɑ̀bí nyi. 29Kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ɛ tiekɛ dihɛì, kɛ́ ndì bo sɑ̃́ɑ̃̀. 30Osɑ̀ù nɑ̀ɑ́ mmɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì nti, tìì yìɛ̀ní o nùù kɛ̀ tì wenni. 31Ò dɔ́ Kuyie nkuɔ́ nyi, kɛ yennínɛ̀ omɑ́ɑ̀ mɛyɛi. 32Oyɛiwe ɔ̃ ndíímu osɑ̀ù, kɛ dɔ́ kóò kùɔ. 33Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ í nyóu kòo sɑ̀ù tɑ oyɛiwe nɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ ò bekùnɛ̀ kù bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kpetínnɛ́. 34Mbúɔ́ Kuyie nkɛ tũ nku kó kucɛ, kù bo dɑ dɛ́úkùnnɛ kɑ̀ɑ tiekɛ dihɛì, kɛ́yɑ̀ kù dɛ̀itɛmɛ̀ bɛnitiyɛibɛ. 35N yɑ̀mu onitiyɛiwe mɔ̀ɔ̀tɛ dɛ̀ muwɛ̃rímú, kɛ sɛ̀ntɛ̀ mutie sũ̀ũ̀mù kɔ̃mɛ, 36kɛ́pɛ̃ɛ̃tóo ò tɛ̃́nkɛ í ndɛ̀ kpɑɑ́, kɛ̀ nh ò wɑmmú n yí ò yɑ̀. 37Nwúó nwèè tũ̀ Kuyie nkuɔ́ nɛ̀ osɑ̀ù, dɛ kóo nìtì botí ɔ̃ɔ̃ dentɛnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. 38Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó kuɔ̀mu bɛnitiyɛibɛ, bɛ wuɔ nyí yó nkpɑɑ́. 39Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɛɛrí bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀, kɛ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ mɔ̀nnì. 40Kuyie nkuù bɛ̀ teénnɛ̀, kɛ bɛ̀ dɛɛrí, kɛ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́ bɛnitiyɛibɛ kɛ bɛ̀ dɛɛrí, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ sɔ̀rimɛ̀ kuù borɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\