YƐSÃÃ 38

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ kɛ denniní Kuyie nkpɛ́í. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ bɑ́ n fɛ̃́ũnnɛ̀ kɛmiɛkɛ, bɑ́ m puotínɛ̀ kunɑupíɛ́. 3A pie nduò n yĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɑ̀ɑ nɑcɛ̀kuutɛ duò n yĩ́nkɛ̀. 4N kɔ̃̀ntì miɛkɛ tɛ̃́nkɛ í pĩ́, ɑ miɛkɛ n cɔ́ú mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. N kṹɔ̃̀ yɛɛ̀ bɔ̀kɛ́ n yɛi nkpɛ́í. 5N yɛi mmɛɛ̀ dɛukɛ kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́, mɛ̀ n yɔ̃̀ntɛmu ditɔu cɛ̃́ɛ̃́rì kɔ̃mɛ. 6M muɔ nyɛɛ̀ ɑ̃nnɛ́ imɑǹcírí, yɛ̀ pɑ̃̀ɑ̃̀kɛmu n yɛìntì kpɛ́í. 7Kuyonku kuù ǹ nɑ kɛ m̀ pũ̀tínnɛ́ mɛdiɛ̀, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri yɛwe yɛmɔu. 8N kɔ̃̀ntì tiì cɔ̀ú, dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í pĩ́ n kɔ̃̀ntì miɛkɛ. 9N yí mɔkɛ muwɛ̃rímú, n kɔ̃̀ntì kèétɛ́ kéétɛ́mu, n yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ n kuɔ̀ nkɛ mítìrì. 10Kuyie nhɑ yɛ̃́mu n dɔ́ dɛ̀, ɑ wúómmu n dɑbònnì. 11N kɔ̃m̀bùɔ̀tì tiì duò, kɛ̀ n wɛ̃rímú dèè, n nuɔ ntɛ̃́nkɛ í wúó. 12N nɛ́pobɛ̀ nɛ̀ n nɛitinɛ̀ bɛ̀ n kɛntɛ́mu, n kɔbɛ n yentɛ́mu nh ɑ́ɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í. 13Bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mukṹṹ mbɛ̀ n dii timɑ́tì nti, bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi nkɛ̀ bɛ̀ n sɑ̃́ɑ̃́, bɛ̀ ɔ̃ ntṹṹ nkɛ nɑ́ɑntɛ n kpɛ́í nkɛ. 14Mí n nɑɑ́ ndiɔ̃̀nnì ndi, n tɛ̃́nkɛ í yo, n nɑɑ́ nwèè nɔ́ndɛnfɛ̀ dɑ̀ri wènwe n yí nɑ́ɑ́ ntìmɑtì. 15N dò ndiɔ̃̀nnì ndi, n yí tɛ̃́nninko tìmɑtì. 16N Yiɛ̀ nKuyie m búɔ́ fɔ̃́ nwe, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n te, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó n teennɛ̀. 17Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ nni nyɑ̃nkunɛ̀, n dɔ́ kɛ́do dìì mɔ̀nnì, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ n nɑ. 18N tɔ̀ɔ́nnɛ̀ m bo domɛ̀ mmɛ, mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ í iiti m borɛ̀. 19N yiemmu n cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ̀ n yɛi nni nkɔɔ́nnɛ̀. 20N dootitɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì nɑɑtimu kɛ̀ bɛ̀ kpeńnì, bɛ̀ɛ̀ n nìí ndɛtetìrɛ̀ bɛ̀ sũmu. 21M bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃̀ńnìnko mɛyɛi, kɛ n kpɑnnɛ̀ n dɔɔri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛsɑ̀ɑ̀. 22N Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ n dootóo, bɑ́ n dɛ́tɛ́nɛ̀, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ ǹ te. 23Kɔtɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́ n teennɛ̀, fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie n kóò dɛɛtíwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\