YƐSÃÃ 39

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ Yedutunni kpɛ́í. 2N yɛ̀mmɛ̀ do dò n yó ndɑkɛmu n dɔɔ̀rìmɛ̀ kpɛ́í, kɛ bɑ́ɑ́ bɛ́i ntìmɑtì kɛ́yetɛ́, kɛ́mmuti tɑ́u oyɛiwe ììkɛ̀. 3Mɛm̀mɛ kɛ̀ nni ndò nyúóó kɛ dò nkɑ́rɛ́ kɛ í mmɔkɛ diwɛ̀ì, kɛ̀ n fɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ́ dɔkɛ dɛukɛ. 4Kɛ̀ dɛ̀ n cɔ́ú m miɛkɛ, kɛ̀ iyɛntotíi n tùɔ̀ nkɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́, kɛ̀ n dentɛnɛ̀ m bo bɛ́immɛ̀. 5N Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́kɛ́ n fòmmu mɑmɛ̀, n nɑ́kɛ́ n we kpɑɑ́ yɛ̀dɛ̀, kɛ̀ m bɑntɛ́ n yí kpeńnìmɛ̀. 6A n duɔ́ mmùù fòmmu mɑ̀nnɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ pɛ̃kùmɛ̀ mmɛ, n we í tùɔ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀ ɑ ììkɛ̀, ɑ borɛ̀ onìtì dò mmuyɑɑ́ mmu. 7Onìtì dònnɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mmɛ kɛ firì, ò ɑ̀rìmu kɛ dò mmuyɑɑ́ kɛ wɑɑ̀ ntikpɑ̀tì ò mɛ nyí yɛ̃́ wèè yóó tì tiekɛ. 8N Yiɛ̀ nKuyie, n kémmú we? Fɔ̃́ nwe m búɔ́mɛ̀. 9N dɛɛtɛ́nɛ̀ n yɛi, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ tiyɛìntì nni ndɑú. 10M muti tɑ́u nwe, n yí nɑ́ɑ́ nkɛ́yɛ̃́ dɛ̀ bonímɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀. 11N yóu tiyɛ̃ĩti, ɑ m puotì kɛ̀ n duòmu. 12A ɔ̃ mpuotì onìtì koò tiè nho yɛi nkpɛ́í nkɛ, kɛ dò nyibiɛ́ kɛ cɑɑ̀ri ò dɔ́ dɛ̀ mɛdiɛ̀. Onìtì dò mmuyɑɑ́ mmu. 13N Yiɛ̀ nKuyie nkéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi nɛ̀ n sɑ́útìi, m bɑ́ nkuɔ̀ nkɑ̀ɑ cĩ̀ɛ̃́kɛ́, n tú opɔ̀ɔ̀ nwe ɑ borɛ̀ kɛ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́ n yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ. 14N yóu kɛ̀ nh om̀pɛ̀ kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ nɑrikɛ kɛ̀ n nɛ́ nɑ kɛ́kpɑɑkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\