YƐSÃÃ 4

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ nkɛ biennɛ̀ tibómbonti. 2Fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n kòḿmú, n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, n teennɛ̀! N yɛ̀mmɛ̀ do cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ n dɛɛtɛ́, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́kéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi. 3Díndi bɛnìtìbɛ̀, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo ncɑɑ̀rimɛ̀ n yètìrì? Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo ndɔ́mɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kpɛrɛ kɛ wɑnti siyɑ́ɑ̀bìsí? 4Bɑntɛ́nɛ̀ Kuyie nkuù n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ n kù yu kù n tee. 5Kɛ̀ di miɛkɛ pɛikɛ di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi, totínɛ̀ kɛyènkɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ di duɔ́ dɛ̀, kɛ́bónkùnnɛ di miɛkɛ. 6Fíénɛ̀ Kuyie nyiwũɔ̃ kù dɔ́ ì, kɛ́ kù duɔ́ ndimɑ́ɑ̀. 7Bɛsṹkùbɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu kɛ tú: We mbo ti duɔ́ ndiwɛ̀ì? Ti Yiɛ̀ nKuyie ntí míítɛ́ ɑ wenniku. 8A nɛ́ n duɔ́ ndìì wɛ̀ì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu tidiitì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ ndɛ̀ ɔ̃ mpíɛ́kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ dì. 9Nh ɔ̃ɔ̃ duɔ́ kɛ́yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́ nɛ̀ diwɛ̀ì ndi, kɛ yɛ̃́ n Yiɛ̀ Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ n kɑ̃nkɛ́mɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\