YƐSÃÃ 40

1Bɛ̀ dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2M bɔ̀útɛ́ Kuyie nku kɛ̀ kù cuonní m bíɛ́kɛ̀ kɛ kèè n dɑbònnì, 3kɛ n dènnɛní difɔ̃̀tìrì n nɑ nku dìì miɛkɛ, kɛ n fũ̀ṹtɛ́ disɑ̃̀ũ̀ miɛkɛ, kɛ n còńnɛ́ dipèrì ĩ́nkɛ̀, kɛ kpénkùnnɛ n tɑ̀ɑ̀kɛ, 4kɛ ɑ̃nnɛ́ n nùù fɛyɛmpɑ̀nfɛ̀, ku sɑ̃nni kɔfɛ, bɛsṹkùbɛ̀ bo kù yɑ̀ kɛ́ kù depɛ, kɛ́ kù duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀. 5Dɛ̀ nnɑɑti wèè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie, wèè í tũ nsipɔɔ yɛmbɛ̀, nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀. 6N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ pĩ́ mmùù tɔ̃nsɑ̀ɑ̀mù ti kpɛ́í mmù sũmu, ɑ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì ti kpɛ́í ntì sũmu, òmɔù í dɑ mɑ̀nnɛ̀ ɑ tɔ̃mmú sũmu, m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ mù mɑ̀mɛ̀. 7A dɔ́ dɛ̀ í tú bɛ̀ bo ndɑ feumɛ̀ iwũɔ̃ yoo yɛpɑ̃rɛ̀, n tì bɑntɛ́mu, ɑ í dɔ́ bɛ̀ ndɑ feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, yoo bɛ̀ dɑ feu ì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. 8Dɛ mɔ̀nnì ndi n yĩ́mɛ̀: Ntɛ mí, tì wɑ̃̀ri n kpɛ́í nyikuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ kɛ yɛ̃mmɛ̀. 9Kuyie n dɔ́ kɛ́yie nhɑ kpɛti nti, ɑ kuɔ́ bomu n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 10N nɑ̀kɛ́mu ditĩ̀nnì cuokɛ̀ ɑ sɑ̀ɑ̀, n yí muti n nùù, n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ti yɛ̃́mu. 11N yí sɔrì mɛsɑ̀ɑ̀ nhɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, n nɑ́ɑ́mmu ditĩ̀nnì diɛrì miɛkɛ ɑ tú mɛ̀ n dɛɛtíwè kɛ wenni, n yí sɔrì ɑ sɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ ɑ kó timɔ́mmɔnti 12Kuyie nhɑ yó n kuɔ́mmu mɛsémmɛ̀, ɑ sɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ ɑ kó timɔ́mmɔnti dɛɛ̀ m bɑ̀ɑ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 13Mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ n tùɔ̀kùní tipíìtì timɔu mɛ̀ í mɔkɛ mɛ̀ mɑ̀mɛ̀, n yɛi mmɛ̀ɛ̀ n tũ̀ m mɛ̀ ɔ̀unɛ̀mu, mɛ̀ sũnɛ̀mu n yùtì, n kɔ̃m̀bùɔ̀ yɛ̀mu. 14Kuyie nyɑ̀ɑ̀ n dɛɛtɛ́! N teennɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃. 15Bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mukṹṹ bɛmɔu ifɛii bɛ̀ pĩ nkɛ bɛ̀ɛ sĩ́nnɛ́, bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ɛ bótí nɛ̀ ifɛi. 16Dɛ̀ɛ di bɛ̀ɛ̀ n ti mudɑɑ́, ifɛii bɛ̀ pĩ. 17Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ wɑɑ̀ nKuyie, kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo. Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ mɛdɛɛtímɛ̀, bɛ̀ ntú sɑ̃́ɑ̃̀: Kuyie nkuù dɛu. 18N tú ocĩ̀rì nwe, osénnìwè, N Yiɛ̀ nKuyie nnɛ́ yɛ̃́mu n kpɛ́í, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu n kóo teentì, n dɛɛtíwè, bɑ́ɑ́ ɔɔtɛní!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\