YƐSÃÃ 41

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Dɛ̀ nnɑɑti wèè dɑ̀kɛ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ ò tùɔ̀kɛní Kuyie nhɔ̃ɔ̃ ò dènnɛmu. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ nhò kɑ̃nkɛ́mu kòo ńfòù, kɛ́di kunɑɑtí kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kù ɔ̃ɔ̃ í nyóu kòo dootitɔbɛ̀ɛ ò nɑ. 4Kòò mɔ nkɛ duɔ́ Kuyie nhɔ̃ nhò bɑ̀ɑ̀mu, kɛ yɑ́úkùnko o kɔ̃̀ntì o muɔndɔ́ù ĩ́nkɛ̀. 5Mí nhɔ̃ɔ̃ yĩ́: N Yiɛ̀ nKuyie n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ m miɛkùnnɛ n dɑ yetɛ́nɛ̀mu. 6N dootitɔbɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu n kpɛ́í nkɛ tú: Ò yóó kú ɔ̃̀mmɔ̀nnì? O yètìrì yóó kpɑ́nnɛ́ ɔ̃mmɔ̀nnì? 7Bɛ miɛkɛ kòò mɔù kɔ̀tɛní kɛ n yɑ̀, ò nni nwɑ́tìrì, kɛ́tɔ siyɑ́ɑ̀bìsí kɛ́yɛ̀nnɛ̀ kɛ́pitɛ́. 8N dootitɔbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíímmu kɛ́nwɛ́ú n kpɛ́í, bɛ̀ nɑ́ɑntɛ n kó mɛyɛi mmɛ. 9Bɛ̀ tu dɛ̀ɛ ǹ tùɔ̀kɛní dɛ̀ í tú dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀, bɛ̀ tu n domu kɛ tɛ̃́nkɛ í yóó ítɛ́. 10Kɛ̀ n nɛ́po mɔ́mmuɔ n tɑ̃́ wè, nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ yo, weè kòńtɛ́ kɛ n cuùtì. 11N Yiɛ̀ nKuyie n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n yíi nkɛ̀ m bɛ̀ fɔ̀ɔ́ mbɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 12N yóó bɑntɛ́ ɑ n kómmúmɛ̀, n dootitɔbɛ̀ n yĩɛ̃kɛ dìì mɔ̀nnì ndi. 13A yó nni ntɔ n yíé mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ɑ kuɔ́, kɛ̀ nni mbo ɑ borɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. 14N Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ dɔú nkù, ɑ yètìrì ńdɛu kɛ̀ tí ndɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀ fɔ̃́ nnɛ̀ mutɔ̃mmú ɑ pĩ́ mmù, kɛ yó mmù pĩ nsɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò. Ami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\