YƐSÃÃ 42

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí yɛ̀nfɛ̀. 2Áú Kuyie! Tɛyúɔ́tɛ̀ yɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mɛniɛ, mɛmmɛ n wɛ̃nnì dɑ yɑ́ɑ́mmɛ̀. 3Kuyie nhɑ bomu kɛ̀ n dɑ yɑ́ɑ́ sinɛ́yɛ̃ĩ bo wè yɑ̀ɑ́ mmɛ̀ mɛniɛ. N tɑti ɔ̃̀mmɔ̀nnì ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, ɑ borɛ̀? 4Kɛyènkɛ̀ nɛ̀ Kuyie n nɔnniɛti tiì tu n kó mudiì, kɛ̀ bɛ̀ m bekú sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú: Kuyie nhɑ tũ nkù borɛ? 5Nh ɔ̃ɔ̃ dentɛní n do ɔ̃ nnɛínɛ̀ dìì mɔ̀nnì kunitisṹkù, kɛ bo fɛnɑfɛ ììkɛ̀, kɛ̀ ti kɔri Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dibɑnni, kɛ diènnɛ̀ diwɛ̀ì Kuyie nkó yɛsɑ̃ɑ̃ kɛ n yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀. 6N yɛ̀mmɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀ bɑ n kpɛ́í nkɛ̀ nní nsɑ́útí? N yó mbúɔ́ Kuyie nku kɛ ku nsɑ̃ntí, kunku kùù tu Kuyie n dɛɛtíwè. 7N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ nɛ̀ tìì n tùɔ̀kùní, kɛ̀ n dèntɛní ɑ kpɛ́í m bo kɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Ɛdimɔɔ tɑ̃rì, nɛ̀ Mitiseɑ kpɛri yɛ borɛ̀. 8Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɛ̀ ikó nhuuti, kɛ̀ mɛ nniɛ nní nyɛtì kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ tùɔ̀kùní, kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ n dɑ̀tínnɛ́ kɛ́ n dìu pɑ́íí. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ́ n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkuyie mmɔ̀nnì, kɛ̀ nní ndiè nkɛyènkɛ̀ ɑ kó yɛsɑ̃ɑ̃, kɛ dɑ bɑ́ɑ́, fɔ̃́ nKuyie nkùù te kɛ̀ n fòù. 10N nɑ́ɑ́ nKuyie nku, kunku kùù tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́. Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n yɛ̃̀? Bɑ nte kɛ̀ n fòùnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ n nɑ? 11N dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ ɑ̃ kɛ n sɑ̃́ɑ̃́, kɛ̀ n kṹɔ̃̀ kèétɛ́ kéétɛ́, bɛ̀ m békúmu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ tú: Kuyie nhɑ tũ nkù borɛ? 12N yɛ̀mmɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀ bɑ nkpɛ́í nkɛ̀ nní nsɑ́útí? N yó mbúɔ́ Kuyie nku kɛ ku nsɑ̃ntí, kunku kùù tu Kuyie n dɛɛtíwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\