YƐSÃÃ 43

1Áú! Kuyie nhɑ n kónnɛ́, cómmú n fɔ̃̀tìrì kɛ́kpɑnnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ onìtì kó mɛsémmɛ̀, siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛsoùmbɛ̀. 2Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu wèè n kɑ̃nkɛ́, dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ n yóu? Bɑ nte kɛ̀ n fòùnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ n dootitɔbɛ̀ n nɑ? 3Duɔ́ nkɛ̀ kuwenniku nɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ̀ dɛ̀ n niitɛ́, kɛ́ n kɔtɛnɛ̀ ɑ tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì, ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀. 4Kɛ̀ n tɔ́ɔ́nnɛ̀ ɑ wũɔ̃tɔ̀nnì, kɛ̀ n dɑ tɔ́ɔ́nnɛ̀ fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ nwèè tu n wɛ̀ì, kɛ́tuótɛ́ n kùtìdùkù kɛ́nyɑ̃nku, kɛ dɑ sɑ̃ntí fɔ̃́ nKuyie. 5N yɛ̀mmɛ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀ bɑ nkpɛ́í kɛ̀ nní nsɑ́útí? N yó mbúɔ́ Kuyie nku kɛ ku nsɑ̃ntí, kunku kùù tu n dɛɛtíwè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\