YƐSÃÃ 44

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí yɛ̀nfɛ̀. 2Ti kèèmu nɛ̀ ti to, ti yɛmbɛ̀ ti nɑ̀kɛ́mu ɑ do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dimɔ̀nnì kótírì miɛkɛ. 3Fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ti ibotí kɛ kɑ̀nnɛ ti kɔku, kɛ potɛ́ ibotí kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri kɛ pitɛ́. 4Dɛ̀ í tú nɛ̀ bɛ kpɑ̀rìse nyɛ bɛ tiekɛmɛ̀ dihɛì, dɛ̀ í tú nɛ̀ bɛ wɛ̃rímú mmu bɛ̀ nɑmɛ̀, nɛ̀ ɑ nɔyɔ̃nkperì ndi bɛ nɑmɛ̀ kɛ yɛ̃́ ɑ do bɛ̀ kòḿmúmɛ̀ ɑ bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 5N Yiɛ̀ nKuyie, nfɔ̃́ɔ̃̀ tu nkóo kpɑ̀ɑ̀tì, fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɑ̀ɑ kɔbɛɛ nɑ. 6Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ ti bɛ̀ti ti dootitɔbɛ̀ nɛ̀ ɑ kó diyètìrì ndi ti nɑumɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti dokùnɛ̀ 7n yí tɑ̃́ n tɑ̃mmù mmu, n siè diì í dɛɛrí. 8Fɔ̃́ɔ̃̀ ti dɛɛrínɛ̀ ti dootitɔbɛ̀, kɛ fɛikùnko bɛ̀ɛ̀ í ti dɔ́. 9Ti Yiɛ̀ nKuyie nti pɔtìnɛ̀ ɑ yètìrì ndi yɛwe yɛmɔu, kɛ dɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀. 10Nɛ̀ mɛmmɛ kɑ̀ɑ ti yetɛ kɛ ti ɑ̃nnɛ́ ifɛi, ɑ tɛ̃́nkɛ í niɛ̀nɛ̀ ti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ dikpɑ̀nnì. 11Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɛ̀ ti cokù ti dootitɔbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti níí nkɛ̀ bɛ̀ ɛí ti kpɛrɛ bɛ̀ dɔ́mɛ̀. 12Fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ nti duɔ́ nyiwũɔ̃ bɛ̀ kɔ̀ù ì kɔ̃mɛ, kɛ ti cíɛnko kɛ̀ ti tɑɑ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀. 13A fiiti ɑ nìtìbɛ̀ mbɛ dɛtetìrɛ̀ ɑ bɛ̀ fiiti fɑ̀ɑ̀rɛ̀ fɑ̀ɑ̀rɛ̀ nwe. 14Kɛ yóu kɛ̀ ti cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ ti senku, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti tɔ́kɛ́nɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ti dɑú. 15Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɛ̀ ibotí ti diè, bɛ̀ ti dɑúmu kɛ éùròo. 16- 17Nh ɔ̃ nkɛ̀ n kèè n kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ tɑmmɛ̀ ifɛi iì ɔ̃ mpĩ́ kɛ̀ m pi n yììkɛ̀, nh ɔ̃ nkɛ̀ n yɑ̀ n dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ti sɑ̃́ɑ̃́ nkɛ ti wɛ̃́nnì kɛ dɔ́ kɛ́pɛitɛ nh ɔ̃ senkɛ̀rì mmɑ́ɑ̀ ndi. 18Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ ti tùɔ̀kùmmu ti mɛ nyí dɑ yɛ̃̀, ti í yetɛ ɑ tɑummɛ̀. 19Ti í wɛ̃̀tɛ ti fɔ̃nkó, ti í yóu kucɛ ɑ ti bɛnkú kù. 20Kɑ̀ɑ nɛ́ ti kùɔ sikpɑmɔɔ́ miɛkɛ, kɛ̀ mukṹṹ nkó dibiìnnì ti dɑ̀tínnɛ́. 21Kɛ̀ ti do ndɑ yɛ̃̀, fɔ̃́ nKuyie, kɛ̀ ti do ntũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀, 22ɑ nɑ nyɛ̃́mu, kɛ yɛ̃́ ɑ yɛ̃́mɛ̀ onìtì yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀. 23Fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í nkɛ kɛ̀ bɛ̀ ti dɔ́ mukɔ̀ù yɛwe yɛmɔu, ti do ntipìètì tìì bo tìnti mukɔ̀ù kpɛ́í. 24N Yiɛ̀ nKuyie, entɛ! Bɑ nte kɑ̀ɑ duɔ́? Entɛ! Bɑ́ɑ́ ti bɔntóo sɑ̃́ɑ̃̀. 25Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ ti sɔrìnɛ̀? Kɛ yɛ̃̀ mbɛ̀ ti yommɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú mmu kɛ ti fɛ̃́ũnko, 26kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ ti duɔ́ mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ, kɛ cɑ̃ɑ̃̀nko kɛtenkɛ̀. 27Ítɛ́ kɛ ti dɛɛtɛ́! Nɛ̀ ɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nti coo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\