YƐSÃÃ 45

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí yɛ̀nfɛ̀ nɛ̀ tibómbonti. Fɛcɑnyɛ̀nfɛ̀. 2Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tiì doorí n nùù. N dɔ́ kɛ́keutɛ́ fɛyɛ̀nfɛ̀ nfɛ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í, n yóó dèntɛ̀ fɛyɛnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ nfɛ opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì sɑ̀ɑ̀wè ɔ̃ɔ̃ duɔ́kɛ́mɛ̀ o pɑ́tíri. 3A wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndi, kɑ̀ɑ nɑ́ɑǹtì nɑɑti. Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nsɑ̃́ɑ̃̀. 4Okpɑ̀rìteu túótɛ́ ɑ siè dɛɛ̀ tu ɑ sɑ̃nni nɛ̀ ɑ yetìdiɛrì. 5Túótɛ́ ɑ tɑ̃mmù kɛ́kétɛ́ dekɛ ɑ sɑ̃ntɛ̀, kpɑ ntimɔ́mmɔnti kpɛ́í, kónnɛ́ bɛcĩ̀rìbɛ̀. Kónnɛ́ bɛ̀ɛ̀ nɑɑti. A wɛ̃rímú muù yó nte kɑ̀ɑ nɑ dikpɑ̀nnì diɛrì. 6Nɛ̀ ɑ penyómmɛ̀ mmɛ ɑ yóó buɔ́mmɛ̀ ibotí, okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ yóó mɛ nkuɔnɛ̀ ɑ dootitɔbɛ̀. 7Dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì Kuyie ndɑ duɔ́ ndì yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀, ɑ bɑkɛ́ nɛ̀ timɔ́mmɔnti nti. 8A dɔ́ timɔ́mmɔnti nti, ɑ í dɔ́ mɛyɛi, dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nhɑ Yiɛ̀ ndɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ ɑ kɔbɛ miɛkɛ kɛ wɑɑrɛ ɑ yuu mɛkùɔ̀, kɛ dɑ dɔ̀ɔ̀ diwɛ̀ì. 9A yɑ̀ɑ̀tì ɑ̃ tudɑ̀ɑ̀ríbɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀ míírì nɛ̀ ɑdòwɛ́ɛ̀ nɛ̀ kɑ́sì bɛ kó kufɔ̃ɔ̃ku nku, kɑ̀ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃̀ri yɛpɑ́pɑ́nìì nkó tisɑ̃tì kɛ̀ bɛ̀ bie dɛbémbénnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑti. 10Bɛkpɑ̀ɑ̀tìsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɑ́ co, onitipokpɑ̀ɑ̀tì ɔ̃ ncómmú ɑ píkù nku kɛ sɑ̃̀ri mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀ kó tisɑ̃tì. 11N kóo sɑpɑ̀ɑ̀, nkéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́keè! A tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntoti ɑ yɛ̀mmɛ̀ ɑ botí kɔbɛ nɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kpɛ́í. 12Okpɑ̀ɑ̀tì dɑ dɔ́ mɛdiɛ̀ mmɛ ɑ wenniku kpɛ́í, ò tu ɑ yiɛ̀ nwe, nnínkú o ììkɛ̀. 13Tiiri ɛì kɔbɛ bɛdítíkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yóó dɑ wɑmmú nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ nyɛ. 14Okpɑ̀ɑ̀tìsɑpɑ̀ɑ̀ mbo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ wenni kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ musɔɔpɑ̀ɑ̀kómmú. 15Kɛ̀ tì kpɛ̃̀ nkɛ kpɛ̃̀ mmɛɔ̃̀rìmɛ̀ mɛbotí mɛbotí, kɛ̀ bɛ̀ ò tɑtinɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kòo dúɔ̀bɛ̀ ò urí. 16Kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ urí kɛ yɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ́tɑnnɛ̀nko okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 17A bí iì yóó sɔɔtɛ́ ɑ yɛmbɛ̀ kpɑ̀tì, kɑ̀ɑ ì bɑɑ́ nkɛ̀ ì mbɑkɛ́ kutenkù kumɔu. 18N yó nnɑ́ɑ́mmu ɑ kpɛ́í nyidɑpùntɛí imɔu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\