YƐSÃÃ 46

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ dɛbémbénnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɛdɑɑmɛ̀ kpɛrɛ. 2Kuyie nkuù tu ti kó disɔ̀rì mɔ́mmɔnni, kuù ti duɔ̀ mmuwɛ̃rímú, kuù ti teénnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì. 3Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti í yĩɛ̃̀kù, bɑ́ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑu, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ duò dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 4Bɑ́ kɛ̀ mɛniɛ nkpɑ nkɛ kóonko kɛ puotì yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ sɑ̃̀nti. 5Kukó nkuù pũɔ̃̀ nKuyie nhɛì, kɛ duɔ̀ ndiwɛ̀ì Kuyie kùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku ɛì sɑ̀ɑ̀rì miɛkɛ. 6Kuyie mbomu dɛ kó dihɛì miɛkɛ, kɛ̀ dì yó nfííkú teii, kuù di teénnɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì. 7Ibotí iì kuɔ̀ nkɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ sɑ̃nti, kɛ̀ Kuyie mpɛ́ú mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ kɛtenkɛ̀ pùɔ̀. 8Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ wèè bɑkɛ́ dɛmɔu, wè ti bonɛ̀mu, Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù tu ti kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ ntɛ. 9Kɔtɛnɛ̀ní kɛ́yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kù cɑ̀kɛmɛ̀ kutenkù. 10Kuyie nkuù còḿmú dikpɑ̀nnì kutenkù kumɔu duɔ́mɛ̀, kɛ kékíí dɛtɑ̃nnɛ̀ nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀, kɛ cɔ́unko sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́. 11Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Yĩ́nɛ̀ só kɛ́bɑntɛ́ míì túmɛ̀ Kuyie nkɛ bɑkɛ́ ibotí nɛ̀ kutenkù. 12Kuyie nkùù bɑkɛ́ dɛmɔu kù ti bonɛ̀mu, Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù tu ti kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ ntɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\