YƐSÃÃ 47

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí kó didèntĩ̀nnì kó fɛyɛ̀nfɛ̀. 2Ibotí imɔu, mpɛ́únɛ̀ di nɔu, ńdiènnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ sɑ̃ntí Kuyie. 3Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì nti, kuù tu kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè. 4Kuyie nkuù duɔ́ nkɛ̀ ti nɑ ti dootitɔbɛ̀ kuù te kɛ̀ ti nɔ nyɛbotɛ̀. 5Kuù ti tɑ̃ɑ̃tɛ́ ti yóó tiekɛ dɛ̀ tínti ku kɔbɛ, ti yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀mu ti yóó tiekɛ dɛ̀, tínti Sɑkɔbu yɑɑ̀bí kù dɔ́ bɛ̀. 6Kuyie ndèètì Siyɔ̃ɔ̃ nwe kɛ̀ bɛ̀ kù sɑ̃ntí, kɛ eu ditɑ̃tɛheù kɛ̀ kù kèrí. 7Nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie! Nsɑ̃ntínɛ̀ ku! Nsɑ̃ntínɛ̀ ti kóo kpɑ̀ɑ̀tì! Nsɑ̃ntínɛ̀ we! 8Kuyie nkuù tu kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kóo kpɑ̀ɑ̀tì, ńdiènnɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntí. 9Kuyie nkuù bɑkɛ́ yɛbotɛ̀, kɛ kɑri ku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì sɑ̀ɑ̀rì. 10Kutenkù kó ikpɑ̀ɑ̀tìbí, wɛ̃nnɛ́nɛ̀mu Kuyie Abɑrɑhɑmmu do tũ nkù kɔbɛ, Kuyie nkuù te bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kutenkù, kuù te kutenkù kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kuù bɑkɛ́ dɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\