YƐSÃÃ 48

1Fɛyɛ̀nfɛ̀ Kodee bí kó didèntĩ̀nnì dìè nfɛ̀. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛumu, Kuyie nkuù dò mbɛ̀ nkù sɑ̃ntí ku ɛì, ku tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀. 3Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè ɛì. Di wennimu kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti kutenkù kumɔu di kpɛ́í 4Kuyie mbomu ku kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ Siyɔ̃ɔ̃, Kuyie nkuù tu ti kó tɛcɛ̃kpetɛ̀. 5Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ dɑ̀kɛ, bɛ̀ bɑ̀ɑ́tímu kɛ bo kpɑnnɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃. 6Kɛ yɑ̀ Siyɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ pĩ nkufɔ̃wɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ yɔ̀tɛ kɛ cokɛ́. 7Kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì ɑɑ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀, nkupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nhonitipòkù kòò nkpeutímɛ̀. 8Kɛ dò ndiyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù kùù pùɔ̀ Tɑdisisi kóo bɑ̀tóòbɛ̀ diɛbɛ̀. 9Ti kèè dɛ̀ ti dɛ nyɑ̀. Kuyie Mpɑkɛdɑɑ ɛì, Kuyie nhɛì, kuù dì kpénkùnnɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 10Kuyie nti wɛ̃̀tɛ kɛ yɑumu ɑ sɑ̀ɑ̀ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. 11Kuyie nhɑ yètìrì pitɛ́mɛ̀ kutenkù, ɑ sɑ̃nni tùɔ̀kɛmu itemmɑ̀nkɛ, kɑ̀ɑ bekù kɛ dɛ̀ sìɛ́. 12Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì kɔbɛ, nyɑ̃nkunɛ̀! Kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti Sudɑɑ ɛkɛ̀ kɔbɛ Kuyie mbeéntì kpɛ́í. 13Fitɛ́nɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɑɑnnɛ̀ o dèrɛ̀ mɑ̀mɛ̀. 14Kɛ wéntɛ́ o duotí kɛ́yɑ̀ o cɛ̃kperí, kɛ́nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ di yɑɑ̀bí, 15kɛ dɔ̀: Kuyie nkuù ti te kɛ yó nti ni nɛ̀ ti kṹṹnko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\