YƐSÃÃ 49

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Kodee bí kó ditĩ̀nnì dìè nfɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀. 2Díndi bɛnìtìbɛ̀, kéntɛ́nɛ̀, kutenkù kumɔu kɔbɛ keènɛ̀: 3Bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ idɑwɑɑ́ kèènɛ̀. 4N yóó bɛ́i mmɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì nti, n totí tì n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ tisɑ̀ɑ̀tì nti. 5N yóó totí n yɛ̀mmɛ̀ mmɛ yɛkotinɔ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ndiè nkɛ nɑ́ɑ́ nyɛ̀ tu mù kɛ biennɛ̀ n kùtìdùkù. 6Bɑ nte kɛ̀ m bo nyĩɛ̃̀kù mɛyɛi nni ntùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì? Bɛnitiyɛibɛ n cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ dìì mɔ̀nnì kɛ bo n cɑɑ̀rɛ̀? 7Bɛ̀ tɑ̃́ bɛ kpɛrɛ ndɛ, bɛ̀ pɔ̀tìnɛ̀ bɛ kpɑ̀tì nti. 8Onìtì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dontɛ́ otɔù fòmmu, yoo wèe yietí Kuyie nho mɔ́mmuɔ nho donti. 9Onìtì fòmmu donku yóumu, ɑ ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ nɑ. 10Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nfòù sɑ̃́ɑ̃̀, òmɔù í yóó yentɛ́nɛ̀ kufɔ̃ti. 11Ti yɑumu mɛciì nyɛmbɛ̀ kɔ̃mmɛ̀, tiyɛìntì nɛ̀ tidìɛ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ kɔ̃, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tòú bɛ kpɛrɛ. 12Kɛ̀ bɛ fɔ̃ti nɑɑ́ mbɛ cɛ̃́ĩ sɑ̃́ɑ̃̀ kpɛsi. Bɛ yɛ̀mmɛ̀ do dò mbɛ cɛ̃́ĩ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ bɛ̀ yó mbo siì miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do duɔ̀ mbɛ tenkɛ̀ bɛ yètɛ̀. 13Bɑ́ kòo nìtì yètìrì feí ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nfòù sɑ̃́ɑ̃̀, ò dònnɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ kɛ í mɔnni. 14Ntɛ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ yóó dentɛnɛ̀ tì, bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́nkémmú bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì bɛ kpɛrɛ yó mmɛ ndò. 15Bɛ̀ bɛ̀ kpɑ̀ɑ̀kɛ tipìètì kɔ̃mɛ mmɛ kɛ kɔrinɛ̀ dibiìnnì, kɛ̀ mukṹṹ mbɛ̀ cɛ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ tɑti kufɔ̃ti, bɛ wenniku yóó deèmu kɛ̀ bɛ̀ mbo kudɔnkù. 16Kuyie nnɛ́ yóó n dɛɛtɛ́nɛ̀mu mukṹṹ nkɛ yɛ̃́ kù yó n túótɛ́mɛ̀. 17Kòò mɔù kpɑ̀tì dɛ̀úkú ɑ bɑ́ ndɑkɛ. Kòo kpɛrɛ sṹũnko ɑ bɑ́ ndɑkɛ. 18Ò í yóó kú kɛ́nnɛínɛ̀ o kpɛrɛ, o kpɑ̀tì í yó nhò tũ̀ nkufɔ̃ti miɛkɛ. 19Ò do fòù kɛ̀ dɛ̀ ò nɑɑtimu, kòò sɑ̃ntí omɑ́ɑ̀ o kpɛrɛ yíémɛ̀. 20Ò yóó sɔ̃́nkóo o yɛmbɛ̀ mbɛ kudɔnkù, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó yɑ̀ kuwenniku bìtì. 21Wèè mɔ̀kɛ tikpɑ̀tì kɛ í ciì, ò yóó kú fɛɔ̃̀fɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\