YƐSÃÃ 5

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ eunɛ̀ itɑ̃rí. 2N Yiɛ̀ nKuyie nkéntɛ́ n nɑ́ɑǹtì, keè n dɑbònnì. 3N kóo kpɑ̀ɑ̀tì, fɔ̃́ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ n te, keè n dɑ yumɛ̀, fɔ̃́ nwe m bɑ́ɑ́mmɛ̀. 4N Yiɛ̀ nKuyie ndikṹnweńnì ɑ ɔ̃ɔ̃ keèmu n tɑmmɛ̀, nh ɔ̃ɔ̃ pikɛ mbúɔ́ fɔ̃́ nwe kɛ dɑ kémmú. 5Kuyie nhɑ í dɔ́ mɛyɛi, ɑ ɔ̃ɔ̃ í ncɔutɛ́ oyɛiwe. 6Bɛ̀ɛ̀ yetɛ yɛto bɛ̀ í yóó dɑ tɔ́ɔ́nnɛ̀, ɑ í dɔ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛtɔbɛ̀ mɛyɛi. 7A kɔùmu siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cou mɛnitiyĩ̀ĩ̀ nɛ̀ bɛciìmbɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ dò nhɑ borɛ̀ isɔkɛ nyi. 8Mí nyie ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndɛumu, kɛ̀ n tɑti ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. N dɑ dému, kɛ yó nnínkú ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ. 9N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe, nni ncɛ̃mmú bɛ̀ɛ̀ n dííntɛ bɛ kpɛ́í, tũntɛ kucɛ ɑ dɔ́ n tũnnɛ kù. 10Bɛ̀ í mɔkɛ timɔ́mmɔnti, bɛ̀ dɔ́ mɛyɛi mmɛ, kɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì dò nkufɔ̃ti kùù feí, bɛ̀ tu bɛsoùmbɛ̀ mbɛ, kɛ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ kpɛnti kɛ nɛ́ dɔ́ mɛyɛi. 11Kuyie nwéntɛ́ bɛ bɛyɛibɛ, kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tìi bɛ̀ buɔ́, bɛ yɛi nsũ̀ṹmmu, bɛti bɛ, bɛ̀ yetɛ ɑ kpɛti nti. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ biɛ sɔri ɑ borɛ̀, kɛ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo, kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ diwɛ̀ì, kɑ̀ɑ mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́, bɛ̀ dɑ dɔ́mu, yóu kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì. 13Fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀, kɑ̀ɑ sɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ kɑ̃nkɛ́ kudɔpìkù kɔ̃mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\