YƐSÃÃ 50

1Asɑfu kó fɛyɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́ɑ́mmu, kunku Kuyie nkù yumu kutenkù kumɔu kɔbɛ, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀. 2Siyɔ̃ɔ̃ ɛì sɑ̀ɑ̀rì mɔ́mmɔnni, Kuyie ndɛ mbo nɛ̀ ku kpetì. 3Kuyie nkɔ̀rinímu, kù í yó ndò nyúó. Kù yó nkéríní kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmuù ni kɛ tuɔ̀, kù yó nkéríní kɛ nɛínɛ̀ kuyɑɑkperíkù nku. 4Kuyie nyumu kɛĩ́nkɛ̀ kɛ yu tiwɛtì nɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo mbo kù bekù ndɛ̀ ku kɔbɛ. 5Kuù tu: Tíínnɛ̀nní díndi n kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yìé n kpɛti, díndi bɛ̀ɛ̀ fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ n tɑunnɛ̀. 6Kɛĩ́nkɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu Kuyie nwennimɛ̀, kuù tu obeéntì. 7Isidɑyɛɛribɛ kéntɛ́nɛ̀, n dɔ́ kɛ di bɛ́innɛ̀mu, N kó bɛnìtìbɛ̀ n nɑ́ɑ́nnɛ̀ dí mbɛ kɛ di sɛí, mí nKuyie ndi tũ nkù. 8N yí di sɛí nyiwũɔ̃ di n feu ì kpɛ́í, di ì nni nfeumu sɑ̃́ɑ̃̀. 9N yí yóó pĩ́ nyɛnɑɑdɑkɛ̀ di cɛ̃́ĩ miɛkɛ, yoo yɛbɔdɑkɛ̀ di bɔtuo miɛkɛ. 10Míì te ikpɑwũɔ̃ imɔu, yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó siweí ticɛ̃nti ticɛ̃nti, míì sì te. 11N yɛ̃́mu tinɔ̀tì timɔu, tikpɑsĩ̀ntì timɔu tu n kpɛti nti. 12Kɛ̀ dikònnì do m bo m bɑ́ɑ́ di nɑ́kɛ́, míì te kutenkù kumɔu nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo ku miɛkɛ. 13N cɑ́ɑ́mmu yɛnɑɑdɑkɛ̀ kó imɑɑ nnɑɑ̀? N yɔ̃̀mmu yɛbɔdɑkɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nnɑ̀ɑ̀? 14Di bo nni mpɑ̃ɑ̃mmɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀, pètìnkɛ nni nsɑ̃ntínɛ̀mu mí nKuyie ndi tũ nkù, ndɔɔrinɛ̀ mí nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ di yɛ̃ ndi yó n dɔɔ̀ tì. 15Kɛ̀ dɛ̀ di di dìì yiè dí n yú kɛ̀ n di dɛɛtɛ́, kɛ̀ di nni nsɑ̃ntí. 16Kuyie mmɛ nnɑ̀ɑ́mmu oyɛiwe kɛ tú: Bɑ́ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ɑ nùù n kuɔ́, bɑ́ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ ɑ nùù n tɑnnɔ̀. 17Fɔ̃́ nwèè sènku n tié, kɛ dokoo n kpɛti. 18Kɑ̀ɑ yɑ̀ oyúókù dɛ̀ ndɑ nɑɑtinɛ̀ we, kòo nitipowɑntì mɛ nni nwe dí nnɛí. 19Kɑ̀ɑ nùù tɔ tinɑ́ɑǹyɛiti, kɑ̀ɑ nɔ́ndɛnfɛ̀ nɔnnɛ̀ fɛ̀ bo ciitɛ́mɛ̀ otɔù. 20Kɑ̀ɑ nɑ́ɑntɛ ɑ kou kpɛ́í, kɛ sĩnkùnko ɑ yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kou yètìrì. 21Ntɛ ɑ dɔ̀ɔ̀ tì kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nni ncĩ́ɛ̃́kɛ́, kɛ yɛ̃́ kɛ tú n dònnɛ̀ fɔ̃́ nwe, n nɛ́ yóó dɑ bɛnkɛmu ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mɛmɔu. 22Díndi bɛ̀ɛ̀ m bùtínnɛ́ keènɛ̀ tii, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ m bo kɛ̃tɛ́ kɛ̃tɛ́ onìtì bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ ò pɑ̀tɛ. 23Wèè n sɑ̃ntí ò nɑ nni nfeumɛ̀ iwũɔ̃ weè n dɛ̀úkùnko, wèè dɑ̀kɛ o borimɛ kpɛ́í n we mbɛnkú n túmɛ̀ Kuyie nkɛ dɛɛrí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\