YƐSÃÃ 51

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Dɑfiti duɔ́nɛ̀ Bɑtisebɑɑ kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtìi kɔtɛ kóò yɑ̀ koò dentɛ̀ fɛ̀. 3Áú Kuyie! N kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ ɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í, ɑ sémmɛ̀ dɛumu, ũtɛ́ n yɛi. 4Nh ɔ́útɛ́ pɑ́íí kɛ́ n wénkùnnɛ n yɛi. 5M bɑntɛ́mu n cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀, n wúómmu n yɛi n sɑ̃́ɑ̃̀. 6N yetɛ́nɛ̀ fɔ̃́ nwe ɑmɑ́ɑ̀, kɛ dɔ̀ɔ̀ ɑ í dɔ́ dɛ̀, dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ yó nni nkpɑnnɛ̀ kɛ nɑɑti, òmɔù bɑ́ɑ́ sɛi nhɑ beéntì. 7N tú mɛyɛi nyiɛ̀ nwe nɛ̀ bɛ̀ m pɛinímɛ̀, nɛ̀ mɛyɛi mmɛ n yɔ̃ m pùónnímmɛ̀. 8A dɔ́ dɛ̀ onìtì yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ dɛɛ̀ tu: Ò bo ntũmmɛ̀ timɔ́mmɔnti. N duɔ́ mmɛciì n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 9N wénkùnnɛ nɛ̀ ìsɔ́pù kó tifɑ̃ɑ̃̀tì kɛ n wenkɛ pɑ́íí, nh ɔ́útɛ́ kɛ n wenkɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ kupɑ̀ɑ̀kónkù. 10Nɑ́ríkùnnɛ n yɛ̀mmɛ̀, n duɔ́ ndiwɛ̀ì, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, mí nhɑ potɛ́ wè kɛ n nɑ̀ntoo. 11Ũtɛ́ n yɛi mmɛmɔu, bútínnɛ́ n cɑɑ̀rìmɛ̀. 12Áú Kuyie! Nh ɑ̃nnɛ́ mɛyɛnwennimɛ, tũntɛ n yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ mbo ɑ bíɛ́kɛ̀. 13Kuyie mbɑ́ m bɔntóo, bɑ́ɑ́ dɛitɛ ɑ kó Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù m miɛkɛ. 14Wɛ̃tɛ kɛ́ n duɔ́ mmɛdɛɛtímɛ̀ kó diwɛ̀ì kɛ̀ nní ndɑ dɔ́, n duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀ m bo nyíénnɛ̀mɛ̀ ɑ kpɛti. 15N yóó bɛnkɛmu ɑ cɛ bɛ̀ɛ̀ yetɛ ɑ kpɛti, kɛ̀ bɛyɛibɛɛ wɛ̃tɛní ɑ borɛ̀. 16Áú Kuyie! Kuyie n dɛɛtíwè, n nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ yetɛ́. N dɛɛtɛ́ kɛ̀ nní mpĩɛ̃kù ɑ n dɛɛtɛ́mɛ̀. 17N Yiɛ̀ nKuyie nhɑɑ n nùù, kɛ̀ n nɑ kɛ́ dɑ sɑ̃ntɛ. 18A í dɔ́ iwũɔ̃ bɛ̀ dɑ feu ì, ɑ í yíé mbɛ̀ dɑ feu ì kɛ tuɔ̀, n nɑ nyì ndɑ fìému, 19Kuyie nhɑ dɔ́ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ tu idebìi nyi, onìtì wèè bɑntɛ́ o cɑɑ̀rìmɛ̀. Áú Kuyie nhɑ í yetírí idebìi mɔ́mmɔnyi. 20Bɛnkɛ ɑ sɑ̀mɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ Siyɔ̃ɔ̃ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ Sedisɑdɛmmu duotí. 21Dɛ mɔ̀nnì ndi ɑ yóó dɔkɛmɛ̀ iwũɔ̃ ɑ yɛ̃ mbɛ̀ ndɑ feu ì nɛ̀ bɛ̀ yó ndɑ tuɔ̀ nyì. Dɛ mɔ̀nnì ndi ti yóó nɑmɛ̀ kɛ́fíé yɛnɑɑdɑkɛ̀ ɑ wũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\