YƐSÃÃ 52

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Dowɛki Edomiibɛ kou do nɑ̀kɛ́ Sɑuri Dɑfiti tɑmɛ̀ Aimmɛdɛki cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòò dentɛ̀ fɛ̀. 3Dɛ̀ dòmmɛ fɔ̃́ nwèè kpeńnì mɛyɛi ndɔɔ̀rìmù miɛkɛ kɑ̀ɑ pɔ̀tìnɛ̀ mɛyɛi? Kɛ ɔ̃ ntṹṹ nkɛ toti mukɔ̀ù mɑ́ɑ̀ kpɛ́í? 4A mɔkɛ mɛsoùmmɛ̀ mmɛ, kɑ̀ɑ nùù nɑɑti kuponkù kɔ̃mɛ, kɑ̀ɑ tú oniticiìntì. 5A dɔ́ mɛyɛi mmɛ kɛ yóu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ dɔ́ siyɑ́ɑ̀bìsí kɛ yóu timɔ́mmɔnti. 6A nɔnnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tìì kó dimɑ̀ɑ̀ kɔ̀ùrì tìnti, kɛ mɔkɛ mɛciìmmɛ̀. 7Kuyie mbo dɑ bɔ nsɑ̃́ɑ̃̀, kù bo dɑ uutɛ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́ dɑ dennɛ, kɛ́ dɑ dɛitɛ bɛfòùbɛ̀ miɛkɛ kɛtenkɛ̀ kiɛ nyĩ́nkɛ̀. 8Bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni kɛ̀ bɛ̀ dɑ yɑ̀ kɛ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ, kɛ̀ bɛ̀ ndɑ dɑú kɛ tú: 9Ntɛnɛ̀ onìtì wèè do í yíé nKuyie mbo nhò kɑ̃nkɛ́mɛ̀, kòo yɛ̀mmɛ̀ ńnɑɑtinɛ̀ o kpɑ̀tì, ò do soutɛ́mu kɛ́kpenkɛ. 10Mí m bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ kɛ dò mmutie mùù sɛ̀nti, kɛ búɔ́ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nsɑ̃́ɑ̃̀. 11N yó nsɑ̃ntí fɔ̃́ nwe sɑ̃́ɑ̃̀ ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í, n yó mbúɔ́ fɔ̃́ nwe kɛ yɛ̃́ ɑ sɑ̀ɑ̀ mbonɛ̀mɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\