YƐSÃÃ 53

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ eu fɛtɑ̃rifɛ. 2Kuyɛìnkù kuù ɔ̃ɔ̃ yĩ́ nɛ̀ ku yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ Kuyie nyí bo. Bɛ̀ cɑ̀kɛmu kɛ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ, bɛ miɛkɛ òmɔù í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni. 3Kuyie mbo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ wúónní bɛnìtìbɛ̀, kɛ bo yɑ̀ kòò mɔù bo wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ kù wɑnti. 4Bɛmɔu bɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀ Kuyie nku, bɛmɔu bɛ̀ cɑ̀kɛmu, òmɔù í dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɑ́ omɑ́ɑ̀. 5Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mbɛtɔbɛ̀ bɛ̀ í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, bɛ̀ soú n kɔbɛ mbɛ kɛ yo, bɛ̀ í n yu mí nKuyie. 6Ntɛ bɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́ dɛtetìrɛ̀, Kuyie nyóó díɛ́mu ɑ dootitɔbɛ̀ kṹɔ̃̀, kɑ̀ɑ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ifɛi, kɛ yɛ̃́ Kuyie mbɛ̀ bɔntóomɛ̀mu. 7We nyóó yɛ̀nní Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ? Kuyie mbo fietɛní dìì mɔ̀nnì ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu tidɑɑtì, dɛ̀ bo nɑrikɛ Sɑkɔbu kɔbɛ, Isidɑyɛɛribɛ bo nyɑ̃nku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\