YƐSÃÃ 54

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ kɛ bie ntibómbonti iwɛ̃ĩ kpɛti. 2Sifĩɛ̃bɛ do nɑ̀kɛ́ Sɑuri kɛ dɔ̀ Dɑfiti sɔ̀ri bɛ ciɛ kɛ̀ Dɑfitii dentɛ̀ fɛ̀. 3Áú Kuyie! N dɛɛtɛ́ ɑ yètìrì kpɛ́í, n kónnɛ́ kɛ́bɛnkɛ ɑ wɛ̃rímú. 4Kuyie nkéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi, keè n yɛ̃ mmù. 5Bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛɛ̀ ìtɛ́ kɛ n dokùnɛ̀, kɛ̀ bɛnitiyonkubɛ dɔ́ kɛ́ n kuɔ, bɛ̀ í bɔti Kuyie nkpɛti. 6Kuyie nyó n teennɛ̀mu, n Yiɛ̀ nKuyie nyó nni nkpénkùnkoomu. 7Mɛyɛi ndo n dootitɔbɛ̀ ĩ́nkɛ̀, fɔ̃́ ntimɔ́mmɔnti yiɛ̀, kuɔ bɛ pɑ́íí. 8M bo dɑ pɑ̃ dipɑ̃nnì nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, n Yiɛ̀ nKuyie m bo ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì, ɑ wennimu. 9A n dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛmɔu ndi, kɛ̀ n yɑ̀ n dootitɔbɛ̀ domɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\