YƐSÃÃ 55

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ bɛ̀ dìè nfɛ̀ kɛ bie ntibómbonti iwɛ̃ĩ kpɛti. 2Áú Kuyie! Kéntɛ́ m bɑ́ɑmmìi, bɑ́ɑ́ yetɛ n sɑ́útìi. 3Dɔúnní ɑ toò m bíɛ́kɛ̀ kɛ́ n tɛ̃́nnɛ́, nh ɑrìmu tipíìtì timɔu nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ mítìrì 4n dootitɔù tɑmmɛ̀ kpɛ́í nɛ̀ oyɛiwe wèè ǹ fɛ̃̀ṹnko, bɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi mmɛ, kɛ n wɑ́tìrì nɛ̀ kɛmiɛkɛ. 5Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù m bo kɛ n kɔ̃̀ntì ɑu, Mukṹṹ nkó kufɔ̃wɑɑ́ nkuù n do. 6Iyĩ̀ɛ̃̀kɛ nɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo dɛɛ̀ m̀ pĩ, kufɔ̃wɑɑ́ nkuù nh ɑutɛ́, kɛ̀ n kɔ̃̀ntì ɑu. 7Kɛ̀ n yĩ, we mbo m pɑ̃ ifìɛ̀ti, kɛ̀ m puu tɛnɔ́nkpetɛ kɔ̃mɛ kɛ́sɔri. 8N nɑ mpùu kɛ dɛ̀tɛ́, n nɑ nkɔ̀tɛ kɛ́mbo dikpɑ́ɑ̀. 9N nɑ ndɔ̀ɔ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ pɛ̀tɛ́ disɔ̀rì, kɛ yentɛ́nɛ̀ kuyɑɑkù kperíkù. 10N Yiɛ̀ nKuyie, cɑkɛ n dootitɔbɛ̀ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, duɔ́ nkɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì bɑ́ɑ́ mɑ́ɑ́. Kɛ yɛ̃́ n wúómmɛ̀ dihɛì miɛkɛ bɛ̀ kpɑ̀mmɛ̀ kɛ puotì bɛtɔbɛ̀. 11Bɛ̀ firì dihɛì duotí ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie. Mɛyɛi nnɛ̀ mɛsémmɛ̀ dɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ pìɛ́kɛ́ dihɛì. 12Munitikɔ̀ù muù píɛ ndihɛì, siyɑ́ɑ̀bìsí nɛ̀ mɛsoùmmɛ̀ dɛ̀ í deu yɛcɛ̃kɑrɛ̀ miɛkɛ. 13Kɛ̀ n kpɑntídɛ̀ntɔù weè do n sɑ̃́ɑ̃́ ndɛ̀ bɑ́ nni nyóù, kɛ̀ n dootitɔù weè do n kpɑnnɛ̀ nnɑ nhò sɔ̀rinɛ̀mu. 14Fɔ̃́ n kó kutɔ̃nkù kou fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ nni nwe, nɛ̀ wè ti yɛ̃́ titɔbɛ̀ kpɛti kɛ nɛiti. 15Tíì do nɑɑti mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ niɛ̀ nɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ kɔrì Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 16Mukṹṹ mbɛ̀ dɛ̀ɛ́tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kudɔnkù bɛfòùbɛ̀, kɛ yɛ̃́ kuyonku bɛ̀ nɛínɛ̀mɛ̀ tipíìtì timɔu. 17Mí nyóó yú Kuyie nku, kɛ̀ kù n dɛɛtɛ́. 18N kuɔ̀mmu kɛ sɑ́útí dikṹnweńnì nɛ̀ kuyie nnɛ̀ kuyuoku, kɛ̀ kù kèè n dɑbònnì. 19Kuù yó n dɛɛtɛ́ kɛ̀ n yɛ̀ sṹɔ̃́ɔ̃́, bɑ́ bɛ̀ɛ̀ n kpɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ mɛ nsũmɛ̀. 20Kuyie nyóó keèmu n dɑbònnì kɛ́ bɛ̀ kɛ̃́kùnnɛ, kuù tu okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃́ɑ̃̀. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ í yóó ceetɛ, bɛ̀ í dé Kuyie. 21Dɛ kóo niticiìntò cɑ̀ɑ̀ri o nɛ́pobɛ̀ mbɛ, kɛ tɔ̃ũ mɛtɑummɛ̀. 22O nɑ́ɑǹtì wɛ̀ɛ̀ti mɛcekùɔ̀ nkɔ̃mɛ mmɛ, kòo yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dɔ́ dikpɑ̀nnì. O nɑ́ɑǹtì yɔ̀ɔ̀ nkɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu mɛkùɔ̀, kɛ nɛ́ dò mmɛsekontibii. 23Duɔ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yɛntotí kɛ̀ kù ndɑ tɔ, kù í yóó yóu kɛ̀ dɛ̀ɛ di osɑ̀ù bìtì! 24Fɔ̃́ nKuyie nhɑ yóó tɑnnɛ́ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kufɔ̃ti miɛkɛ nkɛ, bɛmbɛ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀, bɛsoùmbɛ̀, bɛ̀ í yóó tuɔkɛ bɛ we kó dikéè, mí mmɛ ndɑ duɔ́ mmu mmɑ́ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\