YƐSÃÃ 56

1Bɛ̀dèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ fɛyɛ̀nfɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do pĩ nDɑfiti Kɑti kó dihɛì kòo dentɛ̀ fɛ̀. Bɛ̀ fɛ̀ dìènnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑmmɛ̀ dònnɛ̀ dikpɛtinɔ́nkperi kó didɑbònnì ndi, dìì yìɛ̀ní dɛdɛ́tirɛ̀. 2Áú! Kuyie n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, bɛ̀ m bɛ̀tìmu, kɛ n dimmù kɛ n dokùnɛ̀ yɛwe yɛmɔu. 3N kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ m bɛ̀tì yɛwe yɛmɔu ndi, bɛ̀ sũmu bɛ̀ɛ̀ n dimmù kɛ n dokùnɛ̀ tɛfentɛ̀. 4Kufɔ̃wɑɑ́ nhɔ̃ɔ̃ m pĩ́, kɛ̀ n duɔ́ fɔ̃́ nwe mmɑ́ɑ̀. 5N sɑ̃ntímu Kuyie nku nɑ́ɑǹtì kpɛ́í, n ku nduɔ́ mmɑ́ɑ̀ n yí yĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bo nɑ kɛ́ n dɔɔ̀ bɑ? 6Yɛwe yɛmɔu bɛ nɑ́ɑǹtì ǹ kɔɔ́nnɛ̀mu, bɛ̀ n wɑntinɛ̀ mɛyɛi mmɛ. 7Bɛ̀ dɑ̀kiimu kɛ m pɑkíí, bɛ̀ tũ n nɑɑ̀cɛ̀i nsi kɛ dɔ́ kɛ́ n kuɔ. 8Bɛ̀ bo dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmiɛ nkɛ́nɑ kɛ dɑ yentɛ́nɑ̀ɑ̀? Kuyie, mbɔ mbɛ nɛ̀ kɛmiɛkɛ. 9A yɛ̃́mu nh ɑrì mɛ̀ɛ̀ botí, ceé n nɔnniɛti ɑ dɔukù miɛkɛ, ɑ ti wɑ̃̀rimu ɑ pɑ́tíri miɛkɛ. 10Kɛ̀ n dɑ yu n dootitɔbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cokɛ́mu, Kuyie, n yɛ̃́mu ɑ n kómmúmɛ̀. 11Kuyie n dɑ sɑ̃ntímu ɑ bɛ́i ntì kpɛ́í, n Yiɛ̀ nKuyie n dɑ sɑ̃ntímu ɑ nɑ́ɑǹtì kpɛ́í. 12N dɑ duɔ́ mmɑ́ɑ̀ ndi n yí yĩɛ̃̀kù tìmɑtì, bɛnìtìbɛ̀ bo nɑ kɛ́ n dɔɔ̀ bɑ? 13Kuyie ndò nkɛ́dɔɔ̀mu n yɛ̃ n yóó dɑ dɔ̀ɔ̀ tì, n yóó dɑ fíé disɑ̃nni kó iwũɔ̃ nyi. 14Fɔ̃́ɔ̃̀ n dɛɛtɛ́ nɛ̀ mukṹṹ, fɔ̃́ɔ̃̀ n teennɛ̀ kɛ̀ n nɑɑ̀cɛ̀i í bètɛ́, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ nni nkérí ɑ ììkɛ̀, kɛ wúó mmɛnɑ́ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\