YƐSÃÃ 57

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ ò do cokùnɛ̀ Sɑuri titɑ̃dèntì miɛkɛ kɛ́dentɛ̀ fɛ̀. Bɛ̀ do fɛ̀ dìènnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tu mɛ̀ mmɛ bɑ́ɑ́ kuɔ. 2Áú Kuyie, n dɛɛtɛ́, yɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́! N sɔri ɑ fìɛ̀ti dɛ́ɛ̀ mmɛ, kɛ kémmú mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ bo deèmɛ̀. 3Kuyie n dɑ yumu fɔ̃́ wèè bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n kpɛti timɔu yíé. 4A yó mboní kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ́ n dɛɛtɛ́, kɛ́fɛìkùnnɛ wèè m bɛ̀tì, kɛ́ m bɛnkɛ ɑ sɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ ɑ kó timɔ́mmɔnti. 5N sokɛ́ yɛcìrícìrɛ̀ cuokɛ̀ nkɛ, n duɔ́ bɛnìtìcɑ́ɑ̀mbɛ̀ cuokɛ̀ nkɛ, Bɛ nìì ndò nyɛkpɑ̃ɑ̃̀ nyɛ nɛ̀ ipie, kɛ̀ bɛ nɔ́ndiɛ́ ndò tikpɑ̀rìseuti. 6Kuyie nhɑ yètìrì ńdɛu kɛĩ́nkɛ̀, bɛnkɛ ɑ kpetì kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ. 7Bɛ̀ n dii ticùɔ̀tì nti, bɛ̀ ɑ̀ɑ nkuhɔ̃ũ deè ndi kɛ bo n dúú, bɛ̀ keù difɔ̃̀tìrì ndi n yììkɛ̀. Bɛ̀ɛ do bɛmɔ́mmɔmbɛ di miɛkɛ. 8Kuyie, m bùɔ̀tì tɛ̃́nkɛ í duò, n tɛ̃́nkɛ í yĩɛ̃̀kù, m bo ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntí. 9N wɛ̃nnì, entɛ, n kùtìdùkù nɛ̀ m bómbonku, entɛnɛ̀, n yóó entɛmu dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́dentɛ̀. 10N Yiɛ̀ nKuyie n yó ndɑ sɑ̃ntímu bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kɛ́ndiè nkɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì ibotí cuokɛ̀. 11Kɛ yɛ̃́ ɑ sɑ̀ɑ̀ ndɛumɛ̀ kɛ tuɔ̀kù tiwɛtì, kɑ̀ɑ mɔ́mmɔnti tuɔ̀kù yɛwɛtɛ̀. 12Áú Kuyie! A yètìrì ndɛu kɛĩ́nkɛ̀, bɛnkɛ ɑ kpetì kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\