YƐSÃÃ 58

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ nɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tu: Á bɑ́ɑ́ kuɔ. 2Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ di bekù bɑkɛ weti weti nweɑ̀? Bɛ̀ bekùnɛ̀ miɛ̀ mmɛ bɛnìtìbɑ̀ɑ̀? 3Di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ í wenni kɛ yɛ̃́mu, díì píɛ mmɛyɛi ndihɛì. 4Oyɛiwe tú oyɛiwe nwe nɛ̀ o yɔ̃ pɔutì miɛkɛ, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nfeti nɛ̀ bɛ̀ ò pɛinímɛ̀. 5Bɛ̀ mɔ̀kɛ mɛdɑutidɔ̀mmɛ̀ mmɛ, kɛ dɔɔri kɛ dò ndiwɑɑ̀hɔ̃̀nnì, 6dìì í yo owɑɑ̀pĩ́ntì tɑmmɛ̀, kɛ í yo oteteu diɛwè nɑ́ɑǹtì. 7Kuyie, mbɔ́kɛ́ bɛ nìì, bɔ́kɛ́ yɛcìrícìrìnìì mbɛ̀ mɔ̀kɛ yɛ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tóo mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ pɔ̃ntɛ́ mmɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ bɛ̀ ntɑ̃ũ bɛ pie mbɑ́ ì bɑ́ɑ́ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀. 9Bɛ̀ɛ nɑɑ́nnɛ̀ tidɑ̀tìkonkontì, tìì fũrì kɛ̀ ti ɑmmɛ̀ dèu, bɛ̀ ndò mbɛ̀ pɛitɛ́ wè ocírì kòò í yɑ̀ diyiè. 10Bɛ po yó nkpɑɑ́ kɛ mu nyí yɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì, kɛ̀ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ɛ ì tùótɛ́mu, kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nyì sũ̀ tɛ̀ɛ ì tùótɛ́. 11Osɑ̀ù bo yɑ̀ Kuyie mpɛ̀itɛmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò nɑrikɛ mɛdiɛ̀, kòo ɔ́ú o nɑɑ̀cɛ̀i bɛ yĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ. 12Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie mmɛ̀nkɛ yietìmu osɑ̀ù, bɛ̀ bo yĩ́ Kuyie mmɛ̀nkɛ bomu kɛtenkɛ̀ kɛ bekù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\