YƐSÃÃ 59

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. Sɑuri do tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ mbɑɑ Dɑfiti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo ò kùɔ kòo dentɛ̀ fɛ̀. Bɛ̀ do fɛ̀ dìènnɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tu mɛ̀ mmɛ bɑ́ɑ́ kuɔ. 2Kuyie n dɛɛtɛ́nɛ̀ n kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀, bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ n dootitɔbɛ̀ n nintɛ. 3N dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi, n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀. 4Bɛnitidɔnnibɛ̀ bɛɛ̀ dɑ̀kɛ kɛ n wɑnti, bɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔmu. N Yiɛ̀ nKuyie m mɛ nyí cɑ̀ɑ̀rɛ̀, n yí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀. 5N yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù kɛ̀ bɛ̀ cokùní kɛ bɑɑtiní kɛ bo n kuɔ. Ítɛ́ kɛ́ n teennɛ̀, wéntɛ́ kɛ́yɑ̀. 6Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, cómmú kɛ́kpɑnnɛ̀ yɛbotɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ cĩ́ɛ̃́ ndɛ kó bɛnitiyonkubɛ bɛ̀ɛ̀ í dɔɔri bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì. 7Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ wɛ̃tɛní kuyuoku nku, kɛ́nhóú simɔɔ́ kɔ̃mɛ kɛ firì dihɛì. 8Tinɑ́ɑnyɛiti tiì pìɛ́kɛ́ bɛ nɔ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ nɔ́ndiɛ́ ndò mmɛsekontibii, bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò nhòmɔù í yóó keèmu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì. 9Fɔ̃́ n Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ nɛ́ bɛ̀ dɑú, ɑ dɑúmu yɛbotɛ̀ yɛmɔu. 10M búɔ́ fɔ̃́ nwe, fɔ̃́ nwèè n kɑ̃nkɛ́, fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu n wɛ̃rímú. 11Fɔ̃́ nKuyie n tũ nkù ɑ sɑ̀mu kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ yó n niitɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ yó nte kɛ̀ n nɑ n dootitɔbɛ̀. 12Bɑ́ɑ́ kuɔ yɛbotɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃, bɛnìtìbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo yɛ̃̀ nhɑ nɑmɛ̀, nɛ̀ ɑ kó muwɛ̃rímú duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ncooti kɛ doti. Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ tu ti kó kudɔpìkù 13Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bɛ́i nkɛ dɑ́ yetɛ́nɛ̀mu, bɛ pɔ̀ɔ bɛ̀ tùɔ̀ti, bɛ̀ buɔ̀ nkusĩ̀nkù nku kɛ soú. 14Kuɔ bɛ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, kuɔ bɛ kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo, dɔɔ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ fɔ̃́ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ bɑkɛ́mɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí, kɛ bɑkɛ́ kutenkù kumɔu. 15Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ wɛ̃tɛní kuyuoku nku, kɛ́nhóú simɔɔ́ kɔ̃mɛ kɛ firì dihɛì. 16Kɛ firì kɛ wɑnti bɛ̀ bo di mù, kɛ̀ bɛ̀ di kɛ ɑutɛ́ bɛ̀ nkpɑ. 17Mí m bo ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntí ɑ kpeńnìmɛ̀, kɛ́mpĩɛ̃kù ɑ sɑ̀ɑ̀ ndikṹnweńnì, Fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó tɛcɛ̃kpetɛ̀ nh ɔ̃ɔ̃ sɔri fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yiè. 18Fɔ̃́ɔ̃̀ n kɑ̃nkɛ́, m bo ndiè nkɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n wɛ̃rímú fɔ̃́ nKuyie nkùù n dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\