YƐSÃÃ 6

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ kubómbonku iwɛ̃ĩ ini kɔku. 2Kuyie nhɑ bɑ́ m potɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ, ɑ bɑ́ n tiénnɛ̀ kumiɛpíɛ́. 3N Yiɛ̀ nKuyie, n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, n cĩ̀tɛmu, n Yiɛ̀ nKuyie, m miɛkùnnɛ n kṹɔ̃̀ í pĩ́ nyɛtɔbɛ̀. 4N yí yɛ̃́ m bo tìì miɛkɛ. N Yiɛ̀ nKuyie dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ n teennɛ̀? 5Áú n Yiɛ̀ nKuyie, bónkùnnɛ ɑ miɛkɛ kɛ́ n dɛɛtɛ́! N coo nhɑ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í. 6Bɛcíríbɛ̀ dɑ yɛ̃̀mmu, we mbo dɑ sɑ̃ntɛ kudɔnkù? 7N kuɔ̀mmu kɛ cĩtiroo, bɑ́ kɛ̀ɛ̀ yènkɛ̀ nh ɔ̃ nkuɔ̀mmu kɛ̀ n dɔ́ùu búútɛ́, n dɔ́ù diì sɑ̃̀ɑ̃̀kɛnɛ̀ tinɔnniɛti. 8Mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ te kɛ̀ n nuɔ ncĩ̀tɛ, n dùɔ̀ntɔbɛ̀ bɛɛ̀ sũ kɛ̀ n nuɔ nhɔ̀u. 9Fũtɛnɛ̀ m borɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, ti Yiɛ̀ nKuyie nkèèmu n dɑbònnì. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nkèèmu n sɑ́útìi, kɛ cɔutɛ́ m bɑ́ɑmmìi. 11N dootitɔbɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkuù bɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ di ifɛi, kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì ɑu, kɛ̀ bɛ̀ cokù mɛcɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ ifɛi kɛ wɛ̃ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\