YƐSÃÃ 60

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ itié nkɔfɛ nɛ̀ kukùtìdùkù, 2kɛ denniní ò do kpɑ̀nnɛ̀mɛ̀ Sidii ɛì kɔbɛ Mɛsopotɑmii ɛì kɔbɛ nɛ̀ Sobɑɑ ɛì kɔbɛ. Kɛ̀ bɛ̀ nkũntiní kɛ̀ Soɑbuu kpɑnnɛ̀ Edomiibɛ kubiriku bɛ̀ tu kù mukɔ́kúɔ́ nkó kubiriku, kɛ́nɑ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000). 3Kuyie nhɑ ti bɔntóomu kɛ pɔ̀ntɛ ti ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì. Bɑ́ nɛ̀ ɑ miɛkɛ mɛ nyɛ̀nnímɛ̀ wɛ̃tɛ kɛ ti cónnɛ́ ti fɔ̃̀tìrì. 4Fɔ̃́ɔ̃̀ sɑ̃̀ntɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ pɑ̀ɑ́, wɛ̃tɛ kɛ́mɑ́ú ndɛ kó iyiɛ, kɛ̀ sɑ̃̀ntimu. 5Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ yɑ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ diɛmɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ ti nìi mmɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ firì kɛyììkɛ̀. 6Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nhɑ sɑ̀ɑ̀bɛ̀ mɛcɑnnimɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yentɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃ũ ipie. 7Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɑ̀ɑ dɛɛtɛ́ tínti ɑ dɔ́ bɛ̀, yɑ̀ɑ ti dɛɛtɛ́ nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú cɔutɛ́ ti bɑ́ɑmmu. 8Kuyie mbɛ́immu ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ tú kuù yóó bɛ̀ nɑ! Kɛ totí Sisɛmmu ɛì, kɛ́berí Sukɔti biriku. 9Kuù te Kɑdɑɑdi nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ kó itempɛ̃, kɛ̀ Efɑdɑimmu kɔku tú ku pìì, kɛ̀ Sudɑɑ kɔku tú ku kpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀ɑ̀ti. 10Mɔɑbu tú tɛnɑɑtɛ ntɛ kù wuɔ̀nɛ̀ tɛ̀, kɛ̀ kù bɔmmù ku nɛùkù Edɔmmu kɛ bo bɛnkɛ kù ò temɛ̀, Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ bo kù nɑmɑɑ̀? 11We nyó n kɔtɛnɛ̀ dihɛikperì? We mbo n kɔtɛnɛ̀ Edɔmmu? 12Kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nKuyie nkùù ti dootóo, fɔ̃́ nwèè tɛ̃́nkɛ do í niɛ̀nɛ̀ ti kó yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ mudoò. 13Kɔtɛní kɛ ti teennɛ̀ ti dootitɔbɛ̀, onìtì kó mɛteèmmɛ̀ í tú dɛ̀mɑrɛ̀. 14Kuyie nkuù yó nte kɛ̀ ti pĩ́ mmutɔ̃ndiɛmù, kuù yó nte kɛ̀ ti nɑ ti dootitɔbɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ cùùtì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\