YƐSÃÃ 61

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ biennɛ̀ tibómbonti iwɛ̃ĩ kpɛti. 2Kuyie nkéntɛ́ n dɑbònnì, keè m bɑ́ɑmmìi. 3M bo kutemmɑ̀nku nku, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ n dɑ kuɔ̀nnɛ̀, n dee kupèrìkù n yĩɛ̃kɛ kù. 4Fɔ̃́ɔ̃̀ tu n kó disɔ̀rì, didènnì kperì ti dootitɔbɛ̀ í yóó nintɛ dì. 5N dɔ́ kɛ́mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ́nsɔri ɑ fìɛ̀ti miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 6Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ kèè n dɑ nɑ́ɑ́ ntì, kɛ duɔ́ nhɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ dɑ dé bɛ kó kɛtenkɛ̀ sɑ̀ɑ̀kɛ̀. 7Yíɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì mufòmmu, kòò nfòù yɛbie nyɛbie. 8Kòò ndɑ tɑunnɛ̀, ɑ́ nhò bonɛ̀ kòo mbɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀, kɑ̀ɑ sɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti nhò bɑ̀ɑ. 9M bo ndiè nkɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ dìì yiè kɛ́ndɔɔri n yɛ̃ n yóó dɑ dɔɔ̀ tì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\