YƐSÃÃ 62

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ Yedutunni dìè nfɛ̀. 2Kuyie mborɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi m mɔkɛmɛ̀ diwɛ̀ì, kuù n dɛɛrí. 3Kuù tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, tɛcɛ̃kpetɛ̀ tɛ̀ɛ̀ n dɛɛrí, kɛ̀ kù m bonɛ̀ m bɑ́ɑ́ cĩtɛ. 4Ɔ̃mmɔ̀nnì ndi di yóó yóumɛ̀ di bo ntíkúmɛ̀, di bo domɛ̀ onìtì kóò pɔ̀ntɛ kumɑrí kùù ku ku kɔ̃mɛ? Kóò yèètɛ kuduotí kùù bíi nku kɔ̃mɛ? 5Di mɛ̀nkɛ dɑkiimu kɛ bo bɔ nhokpɑ̀ɑ̀tì, kɛ nɔnnɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí, kɛ ɔ̃ nsɑ̃ntínɛ̀ di nɔ̀ di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ nɛ́ buɔ̀ nkusĩ̀nkù. 6Kuyie mborɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi n yóó nɑ kɛ́pɛ́tɛ́mɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ yɛ̃́ n ku mbúɔ́mɛ̀. 7Kuù tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, tɛcɛ̃kpetɛ̀ tɛ̀ɛ̀ n dɛɛrí, kɛ̀ n kù bonɛ̀ m bɑ́ cĩtɛ. 8Kuyie nkuù n dɛɛrí, kuù tu n kó disɑ̃nni, kuù tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, kuù tu n sɔ̀rì. 9Díndi Isidɑyɛɛribɛ mbúɔ́nɛ̀ ku sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ kù nɑ̀ɑ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ kpɛti, kuù tu ti kó disɔ̀rì. 10Onìtì dò nkuyɑɑkù nku, bɛnìtìbɛ̀ mɛ̀nkɛ tú siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ mbɛ, kɑ̀ɑ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́cɔ̃nnɛ́ cìdóò bɛ̀ bo nyɑu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ muyɑɑ́. 11Di bɑ́ ndɔ́ kɛ́nyo mbɛtɔbɛ̀ nɛ̀ muwɛ̃rímú, bɑ́ ndɔ́nɛ̀ mufèè kpɛrɛ, kɑ̀ɑ kpɑ̀tì dɛ̀úkú ɑ bɑ́ɑ́ tì duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀. 12Dɛ̀ í tú kucɛ mɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi Kuyie mbɛ́immɛ̀. N kèèmu kù tumɛ̀ kuù te muwɛ̃rímú. 13N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ sɑ̀mu, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ yietìmɛ̀ bɑ́ wè o tɔ̃mmú mɑnnɛ̀ tìì yeti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\