YƐSÃÃ 63

1Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ ò dèntɛ̀ fɛ̀ o cooti dìì mɔ̀nnì kɛ bo Sudɑɑ kpɑ́ɑ̀ miɛkɛ. 2Kuyie, nfɔ̃́ɔ̃̀ tu Kuyie n dɑ wɑɑ̀mmu, n dɑ yɑ́ɑ́mmu kɛ dò ntɛdɔntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ kpeí tɛ̀ ɔ̃ ndɔ́mɛ̀ mɛniɛ. 3N dɔ́ kɛ́ ndɑ wúómmu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́yɑ̀ ɑ wɛ̃rímú nɛ̀ ɑ dɛumɛ̀. 4A n dɔ́mɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu m bo n fòùmɛ̀, n yó ndɑ sɑ̃ntímu sɑ̃́ɑ̃̀. 5N yó ndɑ sɑ̃ntímu n fòmmu mumɔu miɛkɛ, kɛ dɑ bɑ́ɑ́ nkɛ yu ɑ yètìrì. 6Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ n sɑ̀nnɛ̀ kɛ dò n di mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ, kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti kɛ̀ n dìè nkɛ dɑ sɑ̃ntí. 7Kɛ̀ n duɔ́ nh ɔ̃ nyɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í, kɛ totí n yɛ̀mmɛ̀ ɑ bíɛ́kɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛmɔu. 8Fɔ̃́ɔ̃̀ n teénnɛ̀, kɛ n kɑ̃nkɛ́ ɑ fìɛ̀ti, kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti kɛ̀ n dìè nkɛ dɑ sɑ̃ntí. 9N dɑ pĩ́ n nɔu sidɛ́ ndi, kɑ̀ɑ nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ n cúɔ́. 10Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔ, bɛ̀ɛ tɑɑ́ kudɔnkù. 11Duɔ́ nkɛ̀ mudoò bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ sikpɑmɔɔ́ bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. 12Kɛ̀ Kuyie nnɑ́rìkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ cɑ̀nnɛnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ yɛnɔ̀ nɛ̀ Kuyie nkó diyètìrì, bɛ̀ yó nsɑ̃ntímu bɛmɑ́ɑ̀. Siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ biɛ kó yɛnɔ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ tɑ́útɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\