YƐSÃÃ 64

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Áú Kuyie! N kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, kéntɛ́ n dɑbònnì, ɑ nni nkɑ̃nkɛ́ n dootitɔbɛ̀, n kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò bɛ̀. 3N dɛɛtɛ́ nɛ̀ bɛnitiyɛibɛ dɑkii kɛ bo n dɔɔ̀ tì, ɑ n dɛ́tinnɛ yɛdɔnnɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɑ̀kii n kpɛ́í. 4Bɛ nɔ́ndiɛ́ nyiì dò nyɛsekontɛ bɛ̀ sũ̀ɔ̃́tɛ́ yɛ̀, kɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì kɔ̀ùrì ipendɔ̀nni kɔ̃mɛ. 5Bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ́kɛ́ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ tɑ̃ũ, bɛ̀ ɔ̃ mbɛ̀ tɑ̃ũ disɔ̀rì ndi kɛ í yĩɛ̃̀kù. 6Bɛ̀ yɑ̀úkùnko bɛtɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì nti kɛ bo ndɔɔri mɛyɛi, kɛ dɑkii kɛ bo sɔri kɛ díí ntimɑ́tì, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Òmɔù í yóó ti yɑ̀. 7Bɛ̀ dɑ̀kii kɛ dɔ́ mɛyɛi mmɑ́ɑ̀ ndi, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ bɑ̀ɑ́tí kɛ̀ dɛ̀ wennimu. Onìtì yɛ̀mmɛ̀ cũmpúrìmu, ɑ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nyɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ bo o miɛkɛ. 8Kuyie mmɛ mbɛ̀ tɑ̃ũ ku pie nyi dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀, kɛ̀ ì bɛ̀ tùɔ̀tì kɛ̀ bɛ̀ duò. 9Bɛ nɔ̀ yɛɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀tì, bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ yɑ̀u bɛ̀ bo ndɑú kɛ́héùròo. 10Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nKuyie ndɔɔ̀ dɛ̀, kɛ́bɑntɛ́ kù pĩ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú. 11Wèè wetí we nyɑ̃nku o Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, kɛ́nsɔ̀rì ku borɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ wenni kɛ̀ bɛ̀ nyɑ̃nku ku kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\