YƐSÃÃ 65

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀. 2Kuyie nhɑ ɛì Siyɔ̃ɔ̃ miɛkɛ fɔ̃́ɔ̃̀ dò mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndɑ sɑ̃ntí, bɑ́ wè kòo ndɔɔri ò dɑ dɔúnnɛ̀ dìì nùù. 3Fɔ̃́ nwèè yo bɛnìtìbɛ̀ bɑ́ɑmmìi, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɔ̀rìní ɑ borɛ̀ ndɛ. 4Ti yɛi mmɛɛ̀ ti dɛutɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ ti cĩ́ɛ̃nko ti cɑɑ̀rìmɛ̀. 5Dɛ̀ nnɑɑti ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, tíì yó nte dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ nti sɑ̀nnɛ̀. 6Fɔ̃́ nKuyie nti dɛɛtíwè, fɔ̃́ ntimɔ́mmɔnti yiɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ cɔú ti bɑ́ɑmmu kɛ dɔɔri tidiɛtì kɛ̀ titentì timɔu kɔbɛ dɑ búɔ́ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokòo. 7Fɔ̃́ɔ̃̀ kó muwɛ̃rímú te kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ fìíkú. A wɛ̃rímú muù tu ɑ kpɑ̀rìnɛnkù. 8Fɔ̃́ɔ̃̀ commu dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ o nɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀, kɛ commu kutenkù kó kunɑmpoo. 9Kutenkù kumɔu yɑ̀ ɑ dɔɔri tìì diɛtì nti kɛ dɑ yɔ̀tɛ, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ íú mɛdiɛ̀. 10Fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛtenkɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ kɛ̀ duɔ̀ nfɛtɑɑfɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ boo kɛ̀ tidiitì pɛí, Kuyie nhɑ bintɛ í kũũ, fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ̀ mbɛnìtìbɛ̀ tidiitì, kɛ tũnni kɛtenkɛ̀. 11Kɛ yɔ́ɔ̀rì ipɛ̃, kɛ puɔ̀ nyɛdombiɛ, kɛ duɔ̀ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nìù, kɛ duɔ̀ nkɛ̀ tidiitì yìɛ̀. 12Kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndibenni dimɔu, kɑ̀ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ tidiitì mpíɛ́kɛ́. 13Kɛ̀ timútì yɛ̀ tɛdɔntɛ̀, nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkòo kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀ nɑɑti. 14Kɛ̀ iwũɔ̃ pìɛ́kɛ́ dinɑɑcɛ̃nhòò, kɛ̀ tidiitì dɑ̀ɑ́tí kubiriku, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ yɑ̃̀nku kɛ íú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\