YƐSÃÃ 66

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìè nfɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀. Kutenkù kumɔu kɔbɛ nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie nkɛ pĩɛ̃kù. 2Ndiènnɛ̀ diwɛ̀ì kɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì, Nsɑ̃ntínɛ̀ ku iyiɛ mmiɛkɛ ku kpetì kpɛ́í. 3Nɑ́kɛ́nɛ̀ Kuyie nkɛ dɔ̀: A tɔ̃mmú dɛumu kɛ mɛ̀nkɛ dɛu, nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú diɛmù kpɛ́í nkɛ ɑ dootitɔbɛ̀ kɛ̃́kùnkoomɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀. 4Kutenkù kumɔu kɔbɛɛ nínkú ɑ ììkɛ̀, kɛ́ndiè nkɛ dɛ́úkùnko ɑ yètìrì. 5Kɔtɛnɛ̀ní kɛ́yɑ̀ Kuyie mpĩ mmùù tɔ̃ndiɛmù, kù kpeńnìmu kù pĩ mmùù tɔ̃mmú bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 6Kuù do kèétɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ, kɛ̀ ti yɛmbɛ̀ɛ nɑ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́ kuù duɔ́ nkɛ̀ mɛniɛ nkũ̀ṹ kukó nkɛ̀ ti sèńtɛ́, kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti ku kpɛ́í. 7Kuù bɑkɛ́ nɛ̀ muwɛ̃rímú kutenkù kumɔu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ pɑkɛ́ ibotí imɔu, kù í yóó yóu bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ yíéo. 8Ibotí, dɔunɛ̀ Kuyie mmutɔ̃mmú, mpĩɛ̃kùnɛ̀ kɛ kù sɑ̃ntí. 9Kuù ti duɔ̀ mmufòmmu, kɛ í yóu kɛ̀ ti duò. 10Kuyie nhɑ ti wèńtɛ́mu kɛ ti yɑ̀ɑ́kɛ́, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pṹnnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí timɑ́tì pɛ́ítì, 11kɛ́ tì tɑnnɛ́ ticùɔ̀tì miɛkɛ, kɛ́ tì toú nyɛtuɔ cɛ̃́ɛ̃́yɛ̀, 12kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nnɑ̀ù ti ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́, kɛ̀ ti tɑ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ tɑ mɛniɛ, kɑ̀ɑ mɛ nti dènnɛní kɛ̀ ti di diwɛ̀ì. 13N tɑti ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ bo dɑ fíé iwũɔ̃, kɛ dɑ́ dɔ̀ɔ̀ n yɛ̃ n yóó dɑ dɔɔ̀ tì, 14n do bɛ́i ntì n yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɔ̀nnì. 15N yóó dɑ kuɔ iwũɔ̃ mɛkùɔ̀ nkpɛyi nyi, yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀, kɛ́cɔ́u nkɛ̀ kuyukúu dekoo ɑ bo kɛ̀. 16Díndi bɛ̀ɛ̀ dé Kuyie kɔtɛnɛ̀ní dimɔu, kɛ́kéntɛ́ kɛ̀ n di nɑ́kɛ́ kù n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 17N ku kuɔ́nnɛ̀mu kɛ pɑ̃̀nkɛ ku sɑ̃ntɛ. 18Kɛ̀ n do nyɑ́ɑ́ mɛyɛi mmɑmɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, n Yiɛ̀ nKuyie nnɑ bɑ́ nni nkèńtɛ́. 19Kù mɛ nni nkèńtɛ́mu kù kèèmu m bɑ́ɑmmìi. 20Kuyie nnɛ̀ mutɔ̃mmú, kù í yetɛ m bɑ́ɑmmu, kù í m mɔ̀ntɛ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\