YƐSÃÃ 67

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìè nfɛ̀ɛ̀ yɛ̀nfɛ̀ kɛ bie ntibómbonti iwɛ̃ĩ kpɛti. 2Kuyie ntí kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, ti dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, ɑ ti wéntɛ́ fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀. 3Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛɛ bɑntɛ́ ɑ cɛ, kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ ɑ dɛɛrímɛ̀. 4Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndɑ sɑ̃ntí fɔ̃́ nKuyie, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu ndɛ́úkùnkoo ɑ yètìrì. 5Dɛ̀ nnɑɑti ibotí kɛ̀ ì dɑ sɑ̃ntí, fɔ̃́ɔ̃̀ bekùnɛ̀ yɛbotɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́, kɛ ni ibotí kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 6Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndɑ sɑ̃ntí fɔ̃́ nKuyie, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu ndɛ́únkùnkoo ɑ yètìrì. 7Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ ti dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ pɛí tidiitì. 8Kuyie nkuù ti dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, itemmɑ̀nkɛ imɔu kɔbɛ dí kù depɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\