YƐSÃÃ 69

1Bɛdèmbɛ̀ kóo kótì dìèmmɛ̀ Dɑfiti yɛ̀nfɛ̀ kɛ bie ntibómbonti. 2Áú Kuyie n dɛɛtɛ́! N tɑ mɛniɛ mmɛ kɛ tùɔ̀kɛ n fɔ̃̀níí. 3N fìíkú disɑ̃̀ũ̀ ndi, n yí pɛ̀tɛ́ dɛkperɛ̀ kɛ nɑ, n tɑ dɛcũmpurɛ ndɛ, fɛnɛ́wuonfɛ fɛɛ̀ n tɔ. 4N kɔmmú kɛ ɔ̀umu kɛ̀ n níí kpeí, m bɔ̀útɛ́ kɛ bɔ̀útɛ́ Kuyie nkùù n te kùnku kɛ̀ n nuɔ nyetɛ. 5Bɛ̀ɛ̀ n nìí nkɛ dɔ́ kɛ́ n kuɔ bɛ̀ sũmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n yùtì, bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ bɛ dootitɔù nwe dɛtetìrɛ̀, bɛ̀ kpeńnì kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kɛ yó n kuɔ, kɛ duɔ́ nkɛ̀ n yietí n yí yùúkú dɛ̀. 6Kuyie nhɑ yɛ̃́mu n yɛìntì, n cɑɑ̀rìmɛ̀ í sɔri ɑ ììkɛ̀. 7Kuyie Mpɑkɛdɑɑ, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ míì nte, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ búɔ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ di ifɛi. Fɔ̃́ nKuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ míì nte kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ wɑɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ di ifɛi. 8Fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀, n yo nyifɛi fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í. 9N nɑɑ́ nhopɔ̀ɔ̀ nwe n kɔbɛ cuokɛ̀, n yɔ̃ fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ tɛ̃́nkɛ í n yɛ̃́. 10Kɛ yɛ̃́ n dɔ́mɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ dɛ̀ n tùɔ̀, bɛ̀ dɑ sɑ̃́ɑ̃́ nyɛ̀ɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ duò n yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 11M boú dinùù ndi kɛ kuɔ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ n dɑú. 12N dɑ̀ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù nku, kɛ̀ bɛ̀ nɑ́ɑntɛ n kpɛ́í kɛ n dɑú, 13Bɛ̀ kɑ̀tìnɛ̀ mí nwe yɛteyɔ, míì nɑɑ́ nfɛnɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀yɛ̀nfɛ̀. 14Mí nyie n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe n Yiɛ̀ nKuyie, dɛ̀ tùɔ̀kɛmu ɑ bo n tee ndɛ̀. Áú Kuyie! A sɑ̀ɑ̀ ndɛumu, n kéntɛ́, n yɛ̃́mu nweti weti kɛ dò nhɑ yó n dɛɛtɛ́. 15Nh uutɛ́ disɑ̃̀ũ̀, kɛ̀ n tɛ̃́nkɛ bɑ́ nfṹṹkú n dennɛní dibinni, n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ǹ nìí. 16Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛniɛ nni mpɔ̃ntɛ́nɛ̀, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n do kudúókù, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ tɛbintɛ n yɑ̃kɛ! 17Kuyie nhɑ n kéntɛ́ kɛ yɛ̃́ ɑ sɑ̀mɛ̀mu kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, wɛ̃ɛ̃tɛní m bíɛ́kɛ̀ ɑ sémmɛ̀ dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 18Bɑ́ m bútínnɛ́ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, nh ɑ́ɑ̀rìmu, cɑ̃rikɛní. 19Kɔtɛní kɛ́dontɛ́ nh ɔ̃nnì, n dɛɛtɛ́nɛ̀ n dootitɔbɛ̀. 20A wúómmu bɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yo nyìì fɛi kɛ kɛ̃kɛ, n dootitɔbɛ̀ í dɑ sɔrìnɛ̀. 21Yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀ yɛɛ̀ kɔ̀ùrì n yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ m mɔ, n wɑnti wèè bo n kuɔ́ nwè nwe mɛsémmɛ̀ bɑ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ mɔ̀ńtɛ́, wèè bo m bɑ́ntɛ̀ ò í bo. 22Bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ mutie mùù kɔ̀ù mùmmu n diì miɛkɛ, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ m pĩ́ nkɛ̀ bɛ̀ n duɔ́ mmɛnɛ́yɑ̃ɑ̃ mmɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ dɛtiirɛ. 23Bɛ bɑndiitìi nɑɑ́ ntimɑ́tì kɛ́ bɛ̀ tùɔ̀ti, kɛ̀ bɛ kpɑ̀tìi nɑɑ́ nkuyɑú. 24Bɛ nuɔ nhṹṹ nkɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nwúó, pṹtínnɛ́ bɛ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nsihùù yɛmbɛ̀. 25A miɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ kɑ̀ɑ bɛ̀ potɛ́, ɑ miɛkɛ diɛkɛ̀ɛ do bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ cɔ̀útɛ́. 26Kɛ̀ bɛ cɛ̃kɑ̀rɛ̀ nɑɑ́ ntidobontì, òmɔù bɑ́ nkpɑɑ́ bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ. 27Bɛ̀ bɛ̀tì ɑ potɛ́ bɛ̀mbɛ, kɛ nɑ́ɑntɛ ɑ kɔ̀utɛ bɛ̀ kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀. 28Yietí bɛ bɛ yɛi mmɛmɔu, bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɑ̀ ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mbìtì. 29Ũtɛ́ bɛ yètɛ̀ mufòmmu pɑ́tíri miɛkɛ, Bɑ́ mbɛ̀ wùónko kɛ dò mbɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù. 30Áú Kuyie, n tú osénnìwè nwe kɛ fɛ̃́ũ̀rì, n dɛɛtɛ́ kɛ́ nni nkɑ̃nkɛ́. 31M bo ndiè nkɛ sɑ̃ntí Kuyie, m bo ndɛ́úkùnko ku yètìrì nɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃. 32Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ ndɔ́ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dinɑɑdɑɑ̀, kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nɛ̀ yɛyìè nnɛ̀ yɛkpɛ̀ɛ̀tɛ̀. 33Kuyie nhɑ n dɛɛtɛ́mɛ̀ dɛɛ̀ nɑrikɛ bɛsĩ́ntíbɛ̀. Díndi bɛ̀ɛ̀ wɑnti Kuyie di fòmmuu okɛ̀. 34Kuyie nyomu bɛsénnìbɛ̀ dɑbùò, kù í buɔ̀nko ku kɔbɛ bɛ̀ bɛ̀ kpetí dìì mɔ̀nnì. 35Kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, ńsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɑmpú o miɛkɛ, ńsɑ̃ntínɛ̀ ku. 36Kuyie nyóó dɛɛtɛ́mu Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́mɑɑ́ Sudɑɑ ɛkɛ̀, kɛ̀ ku kɔbɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́ yɛ̀ tiekɛ kɛ́nhɑ̃. 37Kɛ̀ ku kɔbɛ yɑɑ̀bí dì sɔɔtɛ́, bɛ̀ɛ̀ dɔ́ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ kɛ́mbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\