YƐSÃÃ 7

1Fɛyɛ̀nfɛ̀ Dɑfiti dèntɛ̀ fɛ̀ Kuyie. Kuusi, Bɛnsɑmɛɛ wuɔ nkou kpɛ́í. 2N Yiɛ̀ nKuyie n sɔri fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀, n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n fɛ̃́ũnko, m pɑtɛ. 3Bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo n nɛ́tɛ́ dicìrícìrì kɔ̃mɛ, dicìrícìrì ɔ̃ɔ̃ pĩ́mmɛ̀ kɛ́nɛ́tɛ́ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ fietɛ. 4N Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ m mɛ̀nkɛ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ n wɑ́tìrì tì kɛ̀ m mɛ̀nkɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, 5Kɛ̀ n fɔ̀ɔ́ mmɛyɛi n wèè n dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, kɛ̀ nh ɛí n dùɔ̀ntɔbɛ̀ kpɛrɛ dɛtetìrɛ̀, 6n dùɔ̀ntɔbɛ̀ɛ nni mbɛtì kɛ́ n nintɛ, kɛ́ n yɛ̃ɛ̃rɛ, kɛ́ n kuɔ, kɛ́kũnnɛ́ n yètìrì mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ. 7N Yiɛ̀ nKuyie nyítɛ́ kɛ́cómmú, kɑ̀ɑ miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀, bɑɑo n dùɔ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ miɛkɛ n cɔ́ú, n kónnɛ́ fɔ̃́ nwèè te tibeéntì. 8Ibotí imɔuu tíí nhɑ borɛ̀, kɑ̀ɑ mbo kɛĩ́nkɛ̀ kɛ ì bɑkɛ́. 9Kuyie nfɔ̃́ nwèè bekùnɛ̀ ibotí, n kónnɛ́ n nɑɑtí kpɛ́í, n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀. 10Cónnɛ́ bɛnitiyɛibɛ cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ́kpénkùnnɛ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀, fɔ̃́ nwèè yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, nɛ̀ bɛ yɛntotí, ɑ tú Kuyie nku kɛ wenni. 11Kuyie nkuù tu n kó kudɔpìkù, kuù dɛɛrí bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀. 12Kuyie nkuù bekùnɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ nɛ́ yóù sɑ̃́ɑ̃̀. 13Kòo nitiyɛiwe í cèètɛ ò sɔ̃̀ṹ o siè ndi, kɛ deenko o tɑ̃mmù. 14Ò mɑ̀ɑ́tí tìì kpɑ̀rìnɛntì yóó we nkuɔ, ò sɔ̃̀ṹ ìì pie nyóó we ntɑ̃. 15Ò kuɔ̀ mmɛyɛi nkó tipɔutì nti, ò pùó mmɛsoùmmɛ̀ mmɛ, kɛ yóó pɛitɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí. 16Ò keù difɔ̃̀tìrì ndi kɛ dì cũmpùnko, ò doti ò keú dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɛ nkɛ. 17Ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi ndoti o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ, ò yóù kùù yonku doti o tĩ́nnì ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 18N yó nsɑ̃ntímu n Yiɛ̀ nKuyie, kù tumɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀, n yó ndièmmu kɛ bie ntibómbonti, kɛ dɛ́úkùnko Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ku yètìrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\