YƐSÃÃ 71

1N Yiɛ̀ nKuyie n wɑɑ̀ nfɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀ disɔ̀rì, bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ n di ifɛi bìtì! 2A wetí mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, n dɛɛtɛ́ kɛ́ n coo, n kéntɛ́ kɛ́ n dɛɛtɛ́. 3A ntú n kó dipèrì n sɔri dìì borɛ̀. A yĩmu ɑ yó nni ndɛɛrí, fɔ̃́ɔ̃̀ tu dipèrì dìì n kɑ̃nkɛ́, fɔ̃́ɔ̃̀ tu n cɛ̃kpetɛ̀. 4Kuyie nkùù n te n dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛyɛibɛ, kɛ́ n fietɛnɛ̀ bɛkɔ̀ùbɛ̀ nɛ̀ bɛyonkubɛ nɔu miɛkɛ. 5N Yiɛ̀ nKuyie m búɔ́ fɔ̃́ nwe, n yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í nɛ̀ m bɛmmɛ̀. 6Nɛ̀ bɛ̀ m pɛitɛ́nímɛ̀ m buɔ́ fɔ̃́ nwe, fɔ̃́ɔ̃̀ n dènnɛní n yɔ̃ pɔutì miɛkɛ, kɛ̀ n dɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀. 7Bɛsṹkùbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ n yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dimu, kɑ̀ɑ nɛ́ tú n kó disɔ̀rì kperì. 8A sɑ̃nni mbo n nùù miɛkɛ, kɛ̀ nni ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì sɑ̃́ɑ̃̀. 9Kɛ̀ n kòtɛ́, ɑ bɑ́ m bɔntóo, kɛ̀ n wɛ̃rímú dèè ɑ bɑ́ n yóu. 10N dootitɔbɛ̀ nɑ́ɑntɛ n kpɛ́í nkɛ, bɛ̀ɛ̀ m pɑkíí bɛ̀ dɑ̀kiimu n kpɛ́í. 11Kɛ tú: Kuyie nhò dootóomu, bɛtinɛ̀ we, pĩ́nnɛ̀ we, òmɔù í yóó ò dɛɛtɛ́. 12Kuyie mbɑ́ n dɛ́tɛ́nɛ̀, mɔ́nnɛ́ní mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ́ n teennɛ̀. 13Ifɛi nɛ̀ mɛyɛi ndɛ̀ɛ do bɛ̀ɛ̀ n wɑ́tìrì, bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi mbɛ̀ɛ bɛ̀ sènkɛ̀rì kɛ̀ bɛ̀ɛ di ifɛi. 14Mí m búɔ́ fɔ̃́ nwe sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yó ndɑ sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ bɑɑ dɑ sɑ̃ntí kɛ dɑ sɑ̃ntí. 15N níí bo ntṹṹ nkɛ nɑ́ɑ́ nhɑ túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ nhɑ dɛɛrímɛ̀, kɑ̀ɑ sɑ̀ɑ̀ nsũ kɛ í dò nkɑɑ̀ nkɛ́deè. 16N Yiɛ̀ nKuyie m bo pĩ́ mmutɔ̃ndiɛmù nɛ̀ ɑ kó muwɛ̃rímú, kɛ́nnɑ́ɑ́ nhɑ kó timɔ́mmɔnti kpɛ́í mmɑ́ɑ̀. 17Kuyie nhɑ n tièmmu nɛ̀ m bíbɛ́ǹtì, nɛ̀ yíenní kɛ n nɑ́ɑ́ nhɑ diɛtì. 18Nɛ̀ m bo kotɛ́mɛ̀ kɛ̀ n yùtì pɛikɛ, ɑ́ú Kuyie nhɑ bɑ́ m bɔntóo n dɔ́ kɛ́nɑ́kɛ́mu di mmɔ̀nnì kɔbɛ ɑ wɛ̃rímú, kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑní ɑ kpeńnìmɛ̀. 19Kuyie nhɑ mɔ́mmɔnti dɛumu kɛ tuɔkù kɛĩ́nkɛ̀, fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ dɛdiɛrɛ̀ dɛmɔu, we ndɑ mɑ̀nnɛ̀? 20Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɛ̀ n yɑ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ nɛ̀ mɛsémmɛ̀, kɑ̀ɑ yó n fòùkùnnɛ, kɛ́ n dennɛní kudɔnkù. 21A yóó wɛ̃tɛ kɛ́ m bɑ́ntɛ̀mu, kɛ́ndɛ́úkùnnɛ. 22N yó ndɑ sɑ̃ntínɛ̀ kubómbonku nku, ɑ tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntimɔ́mmɔnti yiɛ̀ nfɔ̃́ nKuyie. M bo ndɛ́úkùnko ɑ yètìrì nɛ̀ kukùtìdùkù, fɔ̃́ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù ɑ sɑ̀mu. 23M bo ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntí kɛ́ndɛ́úkùnkoo ɑ yètìrì ɑ n dɛɛtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 24N níí yó ntṹṹ nkɛ nɑ́ɑ́mmu ɑ kó timɔ́mmɔnti kpɛ́í, ifɛi pĩ́mmu bɛ̀ɛ̀ n dɔ́nɛ̀ mɛyɛi nkɛ̀ bɛ̀ sĩ̀ńnɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\