YƐSÃÃ 72

1Bɛ̀ dìèmmɛ̀ Sɑdomɔɔ yɛ̀nfɛ̀. Kuyie nyóu kòo kpɑ̀ɑ̀tì mbekù ɑ bekù mɛ̀ɛ̀ botí, duɔ́ nkòo kpɑ̀ɑ̀tì birɛ nni nɛ̀ timɔ́mmɔnti ɑ kɔ̃mɛ. 2Kòo mbekùnɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ́ntũnni bɛsénnìbɛ̀ kpɛti. 3O kó tikpɑ̀tì miɛkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ timɔ́mmɔnti. 4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì mbekùnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ dɛɛrí bɛsénnìbɛ̀, kɛ kɔù bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko. 5Kɛ̀ bɛ̀ nhò dé sɑ̃́ɑ̃̀ diyiè bo mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ́ nhò cokù sɑ̃́ɑ̃̀ otɑ̃̀nkù bo mɛ̀ɛ̀ botí. 6Kòò ndò nfɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ nniùmɛ̀ kunɛ́pɛ̃kù, diwɛtirì ɔ̃ɔ̃ cútɛ́ní mɛ̀ɛ̀ botí kɛtenkɛ̀. 7Kɛ̀ timɔ́mmɔnti ndɛ́úkú o kpɑ̀tì mɔ̀nnì, kɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nni mbo otɑ̃̀nkù bo mɛ̀ɛ̀ botí sɑ̃́ɑ̃̀. 8Kòo mbɑkɛ́ we ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì nɛ̀ otɔù, kukó ndiɛkù nɛ̀ itemmɑ̀nkɛ imɔu. 9Dikpɑ́ɑ̀ kɔbɛ yóó nínkúmu o ììkɛ̀, kòo dootitɔbɛ̀ɛ múúkú mutɑ̃́ɑ̃́. 10Tɑdisisi kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀ tenkɛ̀ kɔbɛ bo ò pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀, Sɑbɑɑ nɛ̀ Sebɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀. 11Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu yóó nínkúmu o ììkɛ̀, kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu mpĩ́ nho tɔ̃mmú. 12Weè yóó dɛɛtɛ́ ocĩ̀rì, kɛ́kuɔ́ nhosénnìwè mɛsémmɛ̀, wèè í mɔkɛ wèè bo ò teennɛ̀. 13Weè yóó kuɔ́ nhocĩ̀rì nɛ̀ wèè kpɑ o kpɛrɛ mɛsémmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́. 14Weè yóó bɛ̀ dɛɛtɛ́ nɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ̀ bɛnitiyonkubɛ, kɛ yɛ̃́ ò wùómmɛ̀ bɛ fòmmu dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀. 15Kòo kpɑ̀ɑ̀tì mbo kɛ̀ bɛ̀ nhò pɑ̃ɑ̃ mmɛsɔɔ nSebɑɑ kɔ̃mɛ, kɛ níí ntṹṹ nkɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nho kpɛ́í kɛ̀ kùu ò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 16Kɛ̀ tidiitì mbo dihɛì kɛ sũ, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nyuu ntidiitì Dimɑɑ tie nkó yɛbɛ kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ pitɛ́ dihɛì timútì kɔ̃mɛ. 17Dɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì yètìrì mbo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ́mbo sɑ̃́ɑ̃̀ diyiè bo mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nyu o yètìrì kɛ pɑ̃ɑ̃ mbɛtɔbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ yɛbotɛ̀ ntú: Dɛ̀ nnɑɑti okpɑ̀ɑ̀tì. 18Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kuù dɔɔri tidiɛtì kumɑ́ɑ̀, ku yètìrì ndɛu. 19Ku yètìrì ndɛu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ ku kpetìi píɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò. Ami! 20Isɑii birɛ Dɑfiti bɑ́ɑmmìi mɑ̀nku nku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\